Edlisfraedi_2_Kafli_23_Allur

Edlisfraedi_2_Kafli_23_Allur - 23. Kafli Rafmtti (spenna)...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 23. Kafli Rafmtti (spenna) 1. Stuorka rafsvii: U (J) 2. Rafmtti: V = U/q (J/C = volt, V) 3. Reikningur rafmtti 4. Jafnmttisyfirbor: V er fasti 5. Stigull rafmttis: E = -grad V Slatti af njum hugtkum kaflanum:- byrjum a skoa punkthleslu,- san koma arar uppsetningar. Brynjar Karlsson 2008 og HA 2009 Hvernig tengist etta punkthleslu ? Q q 2 4 1 r qQ F = r Q q dr r Q q dr r F W r r 2 4 1 4 1 ) ( = = = U W = 1. Vinna framkvmd q er aukning stuorku (electric potential): 2. Rafmtti (electric potential): rafmtti er stuorka per hleslu (oft nefnt spenna): q U V = b a ab V V V- = Rafmtti a mia vi b: 3. Jafnmttisyfirbor (equipotential surface): Q 5. Stigull rafmttis (potential gradient): dr dV E- = fasti V V = U: joule (J) V: J/C, volt (V) r Q r V 4 1 ) ( = q F E = 4. Reikningar rafmtti Brynjar Karlsson 2008 og HA 2009 Brynjar Karlsson 2008 og HA 2009 Stuorka (potential energy) Vinna vi a flytja hlut til egar kraftur F virkar hann er Stuorkufall U er til fyrir geymna krafta og ar sem tegri er feriltegur fr A til B h lei. Getum skrifa a fyrir stuorku rafsvii ( ) AB A B B A W U U U U U =- = -- = - dU d q d = - = - F l E l B AB A W d = F l B B A A U U U d =- = - F l Brynjar Karlsson 2008 og HA 2009 Stuorka punkthleslu Krossar 1 Brynjar Karlsson 2008 og HA 2009 Brynjar Karlsson 2008 og HA 2009...
View Full Document

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN BURD taught by Professor Benni during the Spring '09 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 23

Edlisfraedi_2_Kafli_23_Allur - 23. Kafli Rafmtti (spenna)...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online