Edlisfraedi_2_Kafli_26_Jafnstraumsrasir

Edlisfraedi_2_Kafli_26_Jafnstraumsrasir - 26. kafli....

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
26. kafli. Jafnstraumsrásir Efni 26. kafla: 1. Viðnám, rað- og hliðtengd 2. Reglur Kirchoffs 3. Mælitæki 4. RC-rásir 5. Dreifikerfi raforku, húsarafmagn Haraldur Auðunsson (2006&9)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Helstu atriði 25. kafla: Straumur, viðnám og rafspenna. Uppbygging málma : lausar og bundnar rafeindir og fastir kjarnar. Rafstraumur I = ∆Q/∆t = qnAv d (amper, A). Straumþéttleiki J = I/A. Eðlisviðnám ρ er efniseiginleiki (Ωm). Lögmál Ohms: ρ = E/J . Efni flokkuð (rafleiðni): málmar, einangrarar, hálfl- og ofurleiðarar . Viðnám R = ρ*L/A og lögmál Ohms: ∆V = RI . Íspenna E , spennan sem rekur strauminn í lokaðri rás. Spennugjafar , íspenna ( E ) og innra viðnám (r), rafhlöður. Spennufall yfir rafrás, heildarbreytingin yfir lokaða rás er núll. Afl í rafrásum P = IV .
Background image of page 2
Samsvörun milli vökvarásar og rafrásar. R V I R P dt dV = = : r Rafstraumu : vökva Rennsli Það sem rekur rennsli vökva áfram í pípu er þrýstingsmunurinn ∆P . Það sem rekur rafstraum áfram í leiðara er spennumunurinn ∆V . ∆P
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN BURD taught by Professor Benni during the Spring '09 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 18

Edlisfraedi_2_Kafli_26_Jafnstraumsrasir - 26. kafli....

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online