Edlisfraedi_2_Kafli_29_Allur

Edlisfraedi_2_Kafli_29_Allur - 29 kafli Span Efni 29 kafla...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
29. kafli. Span Efni 29. kafla: 1. Tilraunir með span 2. Lögmál Faradays 3. Lögmál Lenz 4. Hreyfispanspenna 5. Spönuð rafsvið 6. Spanstraumar 7. Færslustraumur og jöfnur Maxwells 8. Ofurleiðni Í þessum kafla ætlum við m.a. að skoða hvernig breytilegt segulsvið getur spanað rafstrauma. Þetta er undirstaðan fyrir rafala og margt fleira. Kjarninn er lögmál Faradays. induction = span
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
§1 Tilraunir með span Tilraunir sýna að breytilegt segulsviðið getur myndað rafstrauma.
Background image of page 2
Meira um span (induction): Hvernig er hægt að láta koma fram útslag á straummælinum ? . ........ Spá í segulflæðið . ..... ) , ( ) cos( 2 Wb weber Tm eining BA BA A d B B = = = Φ φ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
§2 Lögmál Faradays dt d B Φ - = E Lögmál Faradays um span: Spanaða spennan (íspenna, emf) Mínusinn, spanaða spennan vinnur á móti breytingunni dt dB A eða dt dA B A d B dt d dt d B - = - = - = Φ - = E E E Mögulegar útfærslur: Hnitmiðuð niðurstaða margra tilrauna
Background image of page 4
Sýnidæmi bls. 997 Styrkur segulsviðsins vex jafnt og þétt um 0,020 T/s. Flatarmál spólunnar er 120 cm 2 . Heildarviðnám rásarinnar er 5,0 Ω. a) finna spönuðu spennuna (emf) b) finna spanaða strauminn c) finna stefnu straumsins d) ef einangrari í stað leiðara í spólunni, hvað þá ? e) ef við snúum spólunni, hvað þá ? f) ef segulsviðið byrjar nú að minnka, hvað þá ?
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Sýnidæmi í grein 29.2 (Lögmál Faradays) Hornið milli B og A . “Search coil” til að mæla styrk sviðsins. Rafall (generator, alternator), spóla í segulsviði. dt dB A eða dt dA B A d B dt d dt d B - = - = - = Φ - = E E E
Background image of page 6
Sýnidæmi í grein 29.2 (Lögmál Faradays) Rafall og spönuð mótspenna (emf). Spólan snýst í segulsviði,
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN BURD taught by Professor Benni during the Spring '09 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 23

Edlisfraedi_2_Kafli_29_Allur - 29 kafli Span Efni 29 kafla...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online