{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Edlisfraedi_2_Kafli_31_Allur - 31 kafli Ristraumur kaflanum...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
31. kafli Riðstraumur Í kaflanum eru 6 greinar : 1. Fasamyndir og riðstraumur 2. Viðnám og launviðnám 3. LRC-rásir 4. Afl í riðstraumsrásum 5. Meðsveiflun í riðstraumsrásum 6. Spennar Einnig verður fjallað um húsaspennu og þriggja-fasa kerfi.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inngangur Áður: Jafnstraumsrásir, straumurinn er stöðugur (DC). Straumurinn í rásinni er rekinn af jafnspennu t.d. frá rafhlöðu, bílgeymi, hleðslutæki, …. Núna: Riðstraumsrásir, straumurinn er breytilegur (AC), sínussveifla. Straumurinn í rásinni er rekinn af riðspennu, t.d. húsaspennu.
Background image of page 2
§1 Fasamyndir og riðstraumur a) Spennugjafar, AC og DC. i(t) I Ef AC þá er v(t) = V 0 cos(ω t) = V 0 cos(2πf t).
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
b) Riðspenna. Tími (s) Spenna (V) 200 -200 fasi núll Riðspenna I. urinn jafnstraum og viðnámi í hitun sömu veldur sem r riðstraumu er 2 n straumurin Virki 707 , 0 2 spennan Virka Toppspenna 0 0 0 0 RMS RMS RMS I I I V V V V = = = rökstuðningur
Background image of page 4
c) Virku gildin (RMS) - Afl í hitun viðnáms ... ( 29 . . 2 2 ) cos( ) ( 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 RMS RMS RMS RMS RMS I V R I P aflið er AC Fyrir I I þ.a. R I R I R t I R I P Meðalaflið R I VI P augnabliki hverju á aflið er AC Fyrir IR V munum R I VI P aflið er DC Fyrir = = = = = < = < = < = = = = = ϖ Meðaltal er hér táknað með <...>
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
d) Fasamynd Sýnir hvernig straumur og spenna breytast og vensl milli þeirra.
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}