Edlisfraedi_2_Kafli_31_Allur

Edlisfraedi_2_Kafli_31_Allur - 31. kafli Ristraumur...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
31. kafli Riðstraumur Í kaflanum eru 6 greinar : 1. Fasamyndir og riðstraumur 2. Viðnám og launviðnám 3. LRC-rásir 4. Afl í riðstraumsrásum 5. Meðsveiflun í riðstraumsrásum 6. Spennar Einnig verður fjallað um húsaspennu og þriggja-fasa kerfi.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Inngangur Áður: Jafnstraumsrásir, straumurinn er stöðugur (DC). Straumurinn í rásinni er rekinn af jafnspennu t.d. frá rafhlöðu, bílgeymi, hleðslutæki, …. Núna: Riðstraumsrásir, straumurinn er breytilegur (AC), sínussveifla. Straumurinn í rásinni er rekinn af riðspennu, t.d. húsaspennu.
Background image of page 2
§1 Fasamyndir og riðstraumur a) Spennugjafar, AC og DC. i(t) I Ef AC þá er v(t) = V 0 cos(ω t) = V 0 cos(2πf t).
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
b) Riðspenna. Tími (s) Spenna (V) 200 -200 fasi núll Riðspenna I. urinn jafnstraum og viðnámi í hitun sömu veldur sem r riðstraumu er 2 n straumurin Virki 707 , 0 2 spennan Virka Toppspenna 0 0 0 0 RMS RMS RMS I I I V V V V = = = rökstuðningur
Background image of page 4
c) Virku gildin (RMS) - Afl í hitun viðnáms . .. ( 29 . . 2 2 ) cos( ) ( 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 RMS RMS RMS RMS RMS I V R I P aflið er AC Fyrir I I þ.a. R I R I R t I R I P Meðalaflið R I VI P augnabliki hverju á aflið er AC Fyrir IR V munum R I VI P aflið er DC Fyrir = = = = = < = < = < = = = = = ϖ Meðaltal er hér táknað með <. ..>
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN BURD taught by Professor Benni during the Spring '09 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 27

Edlisfraedi_2_Kafli_31_Allur - 31. kafli Ristraumur...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online