Edlisfraedi_2_Kafli_32_Allur

Edlisfraedi_2_Kafli_32_Allur - 32 kafli Rafsegulbylgjur Í...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 32. kafli Rafsegulbylgjur Í kaflanum eru 6 greinar : 1. Jöfnur Maxwells og rafsegulbylgjur 2. Planrafsegulbylgjur og hraði ljóssins 3. Sínuslaga rafsegulbylgjur 4. Orka og skriðþungi í rafsegulbylgjum 5. Standandi bylgjur 6. Róf rafsegulbylgna Inngangur Áður: Rafsvið og segulsvið, tímaháðar breytingar, jöfnur Maxwells Núna: Rafsegulbylgjur dt d l d B E Φ = ⋅ ∫ ε μ dt d l d E B Φ- = ⋅ ∫ ........ ........ B E lægri orka hærri orka Orkuróf rafsegulbylgna rafkerfið útvarpsbylgjur örbylgjur innrautt ljós, IR sýnilegt ljós útfjólublátt ljós, UV röntgenbylgjur gammageislar GSM Jónandi geislun Ójónandi geislun encl E C dt d i l d B ) ( Φ + = ⋅ ∫ ε μ ∫ = ⋅ A d B ∫ = ⋅ ε encl Q A d E dt d l d E B Φ- = ⋅ ∫ Symmetría milli E og B í tómarúmi, þá er Q = 0 og i C = 0: dt d l d B E Φ = ⋅ ∫ ε μ dt d l d E B Φ- = ⋅ ∫ Breytilegt segulsvið veldur rafsviði og breytilegt rafsvið veldur segulsviði. §1 Jöfnur Maxwells og rafsegulbylgjur ... truflun, eða frávik, sem getur borist út .... Bylgja ... ! Jöfnur Maxwells ... • Hleðsla sem er kyrr veldur rafsviði, en ekki segulsviði....
View Full Document

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN BURD taught by Professor Benni during the Spring '09 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 16

Edlisfraedi_2_Kafli_32_Allur - 32 kafli Rafsegulbylgjur Í...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online