Edlisfraedi_2_Kalfi_21_Allur

Edlisfraedi_2_Kalfi_21_Allur - 21 kafli Rafhleðsla og...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 21. kafli Rafhleðsla og rafsvið 1. Rafhleðsla 2. Leiðarar, einangrarar og rafhrif 3. Lögmál Coulombs 4. Rafsvið og rafkraftar 5. Reikningar á rafsviði 6. Rafsviðslínur 7. Raftvípólar Brynjar Karlsson 2006-8 / Haraldur Auðunsson 2009 Rafstöðufræði • Byrjunin á rafsegulfræði: > Stöðufræði (kraftar óháðir tíma) > Vökvastöðufræði (ekkert flæði) > Rafstöðufræði hleðslur kyrrar • Fræðin um: > Hleðslur > Krafta á milli hleðslna > Rafsvið (Raf)hleðslur • Birting – Gólfteppi, neistar. Vatnsbuna. – Nudda saman efnum, flutningur hleðslu. • Eiginleikar – Tvær tegundir, + og -. – Samskonar hleðslur hrinda hvor annarri frá sér. – Gagnstæðar draga hvor aðra að sér • Hleðslan varðveitist (leggjast saman með formerkjum) • Aðeins til í heilum skömmtum, grunnhleðsla: e- og p + . • Eining fyrir hleðslu er coulomb (e- = -1,60·10-19 C) v a r ð v e is lu lö g m á l Hleðslur og rafhrif Hleðslur og efni Leiðarar og einangrarar • Sum efni eru betri en önnur til að hemja hleðslu – hleðsla staldrar við einangrarar (gler, plast) – hleðsla dreifist hratt um leiðarar (málmar) • Má skilgreina slökunartíma – Tími sem það tekur hleðslu að dreifa sér um efni. – Málmur t ~ 10-12 s – gler t ~ 10-0 s – polystýren t ~ 10 10 s Leiðarar (conductors) • Leiðarar hafa hleðslur sem eru frjálsar til að hreyfast. • Málmar hafa mikið af rafeindum á ystu hvelum og samnýta þær • Jónir í saltlausn. Jónirnar færast til og geta sest til á skautunum. Lausar e- Fastar e- e- e- Rafeindir í málmi Kjarnar+ Einangrarar (insulators) • Einangrarar hafa engar hleðslur á lausu....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 30

Edlisfraedi_2_Kalfi_21_Allur - 21 kafli Rafhleðsla og...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online