{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F01_Adgerdarannsoknir - Fyrirlestur 1 Kynning nmskeii Sigrn...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is Sigrún B. Gunnhildardóttir Tækni- og verkfræðideild | T-403 Aðgerðagreining Fyrirlestur 1: Kynning á námskeiði
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is T-403 Sigrún B. Gunnhildardóttir - fyrirlestrar [email protected] M.Sc. í aðgerðagreiningu, 2009, Columbia University B.Sc. í rekstrarverkfræði, 2008, HR Sérfræðingur í gagnagreiningu, vörustjórnunarsvið Actavis hf. 2009- Stundakennari HR 2009- Dæmatímar: meistaranemar við HR, nánar kynntir síðar Kennarar
Background image of page 2
www.hr.is T-403 Að nemendur læri að nota nokkrar af sígildum aðferðum aðgerðarannsókna Að nemendur öðlist leikni í að beita vinnubrögðum aðgerðarannsókna Að nemendur fái tiltölulega glögga mynd af þeim möguleikum sem aðgerðarannsóknir bjóða upp á Að nemendur þjálfist í gerð líkana Markmið námskeiðs
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is T-403 Tvö próf verða yfir önnina sem hvort um sig mun gilda 10%. Eru hugsuð sem æfing fyrir ykkur og gilda því bara til hækkunar. Ef nemandi mætir ekki í próf vegna veikinda eða annara ástæðna þá gildir lokaprófið meira á móti. Heimadæmi gilda samtals 10%, lægsta einkunnin dettur út Lokapróf úr öllu námsefni gildir 70%. Námsmat
Background image of page 4
www.hr.is Kennsluefni Kennslubók: Introduction to Operation Research eftir Hillier&Lieberman, 9. útgáfa Forritið MPL (fylgir með kennslubók) Ítarefni eftir þörfum
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is T-403 Kennsluáætlun (drög) Vika Viðfangsefni Námsefni 1 Inngangur og kynning á línulegri bestun (LP) Kaflar 1-3 2 Línuleg bestun og líkanagerð í Excel Kafli 3 3 Línuleg bestun og líkanagerð í MPL Kafli 3 4 Simplex aðferðin Próf 4. febrúar Kafli 4 5 Næmnigreining Kafli 6 6 Heiltölubestun Kafli 3 og 11 7 Heiltölubestun (IP og MIP) Kafli 11 8 Flutninga- og úthlutunarvandamál Kafli 8 9 Netlíkön Próf 11. mars Kafli 9 10 Netlíkön 11 Ákvarðanatökufræði Kafli 15 Leikjafræði Undirbúningur fyrir próf 12 Kafli 10, 12 og 14
Background image of page 6
www.hr.is T-403 Stundaskrá - fyrirlestrar
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is T-403 Uppruni Aðgerðarannsókna Operations Research / Management Science Aðgerðarannsóknir urðu til í upphafi seinni heimstyrjaldarinnar Bandamenn þurftu að finna leið til að ráðstafa auðlindum (mannafla, vopnum, tækjum) til hernaðarlegra aðgerða á sem hagkvæmastan hátt
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}