F03_LP_Excel - Fyrirlestur 3 Lnuleg bestun me tflureikni Sigrn B Gunnhildardttir Tkni og verkfrideild | T-403 Ageragreining www.hr.is Ger lnulegra

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is Sigrún B. Gunnhildardóttir Taekni- og verkfraeðideild | T-403 Aðgerðagreining Fyrirlestur 3: Línuleg bestun með töflureikni
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.hr.is T-403 2 Ákvörðunarbreytur (e. decision variables) Þær breytur sem skal ákvarða Geyma lausn vandamálsins Markfall (e. objective function) Fall af ákvörðunarbreytum og markmiðið er ýmist að hámarka gildi þess (Max) eða að lágmarka (Min) Skorður (e. constraints) Þau skilyrði sem þarf að uppfylla. Geta bæði verið jöfnur og ójöfnur og lýsa sambandi ákvörðunarbreyta Gerð línulegra bestunarlíkana (LP)
Background image of page 2
www.hr.is T-403 3 Staðlað form línulegra bestunarlíkana Hámörkum Z = c1x1 + c2x2 + . .. + cnxn m.t.t. a11x1 + a12x2 + . .. + a1nxn b1 a21x1 + a22x2 + . .. + a2nxn b2 am1x1 + am2x2 + . .. + amnxn bm x1 0, x2 0, . .. xn 0
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.hr.is T-403 Lausnaraðferðir Myndraent Myndraen aðferð sem nota má til að fá lausn við vandamáli með tveimur (2d) breytum Simplex Öflug handvirk aðferð Solver Tölvuforrit með tilbúnum reikniaðferðum til að leysa mismunandi bestunarverkefni Aðrar aðferðir Heuristics – margar mismunandi tegundir Metaheuristics – margar mismunandi tegundir
Background image of page 4
www.hr.is T-403 Myndraen lausnaraðferð Myndraen lausnaraðferð Höfum markfall og skorður Skorður afmarka lausnarsvaeðið Markfallið segir okkur hvar við viljum vera innan lausnarsvaeðisins
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.hr.is Ein (unique) besta lausn B 0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50 A Max Q P Q 60 Z = $3600 Z = $4664 Optimal solution = (16.36, 81.82)
Background image of page 6
www.hr.is Margar bestu lausnir 1 0 0 1 x 1 x 2 2 3 4 2 3 4 z 1 z 2 z 3 Maximize z = 3 x 1 x 2 subject to 15 x 1 – 5 x 2 30 10 x 1 + 30 x 2 120 x 1 0, x 2 0
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.hr.is Ógjaldgeng lausn (infeasible) 1 0 0 1 x 1 x 2 2 3 4 2 3 4 Maximize z = x 1 + x 2 subject to 3 x 1 + x 2 6 3 x 1 + x 2 3 x 1 0, x 2 0 Ósamræmi milli skorða
Background image of page 8
www.hr.is “ótakmörkuð” (unbounded) lausn
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.hr.is
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN 101 taught by Professor Siggabeinteins during the Spring '11 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 27

F03_LP_Excel - Fyrirlestur 3 Lnuleg bestun me tflureikni Sigrn B Gunnhildardttir Tkni og verkfrideild | T-403 Ageragreining www.hr.is Ger lnulegra

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online