F04+2011 - Fyrirlestur 4: Lnuleg bestunarlkn Sigrn B....

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sigrún B. Gunnhildardóttir Tækni- og verkfræðideild | T-403 Aðgerðagreining Fyrirlestur 4: Línuleg bestunarlíkön
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
T-403 = i i i X c Z Max J j b X a j i i j , i 2200 Vikulegt framboð Hráefna: 8 litlir kubbar 6 stórir kubbar Vörur: Borð Hagn = $20 / Borð Stóll Hagn = $15 / Stóll 0 i X Margvíð líkön
Background image of page 2
T-403 Vikulegt framboð Hráefna: 8 litlir kubbar 6 stórir kubbar Vörur: Borð Hagn = $20 / Borð Stóll Hagn = $15 / Stóll Vísir (e. Index) i˛  I = [Borð, Stolar] j˛  J = [litlir_kubbar,Storir_kubbar] Gögn bj  = [ 8 , 6 ]  aij  =  ci  = [ 20 , 15 ]              Breytur:  Xi  =  Magn framleitt af vöru i  Markfall: Hámarka hagnað af sölu borða og stóla Skorður: Fjöldi af stórum kubbum er í mesta lagi 6  Fjöldi af litlum kubbum er í mesta lagi 8 1 , 2 2 , 2 Margvíð líkön
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
T-403 = i i i X c Z Max J j b X a j i i j , i 2200 Vikulegt framboð Hráefna: 8 litlir kubbar 6 stórir kubbar Vörur: Borð Hagn = $20 / Borð Stóll Hagn = $15 / Stóll 0 i X Margvíð líkön
Background image of page 4
5 Orkuveita Reykjavíkur vill ákveða hvernig skal skipta rafmangsframleiðslu milli tveggja virkjana sem þurfa að uppfylla ákveðna rafmagnseftirspurn fyrir þrjú bæjarfélög (eða svæði). Virkjanir Kostnaðurinn fyrir raforku frá virkjununum tveimur er ólínulegur og skiptist á eftirfarandi hátt: 2 1 3 2 1 4 MW 7 MW 6 MW Eftirspurn Stig 1 Stig 2 Virkjun 1 [0,6]MW: 1000 kr/W [6,10]MW: 2500 kr/W Virkjun 2 [0,5] MW: 800 kr/W [5,11]MW: 2800 kr/W Dæmi: ef virkjun 1 framleiðir 8 MW þá verður kostnaðurinn = 1.000 ∙ 6 + 2.500 ∙ 2 = 11.000 kr Orkuframleiðsla
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 Setjið fram línulegt bestunarlíkan sem skipuleggur framleiðsluna í  virkjununum og lágmarkar kostnað  Ákvörðunatökubreytur:  x 11     =   rafmagn framleitt í virkjun 1  á “stigi” 1 x 12      
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN 101 taught by Professor Siggabeinteins during the Spring '11 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 19

F04+2011 - Fyrirlestur 4: Lnuleg bestunarlkn Sigrn B....

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online