F08_Simplex3_storaM_2jaFasa(2)

F08_Simplex3_storaM_2jaFasa(2) - Fyrirlestur 10: Simplex,...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sigrún B. Gunnhildardóttir Tækni- og verkfræðideild | T-403 Aðgerðagreining Fyrirlestur 10: Simplex, Stóra M og 2ja fasa aðferðin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Stóra-M aðferðin og 2-fasa aðferðin Sama vandamál og áður nema við erum búin að setja “=” í stað “≤” í síðustu skorðunni. max z = 3x 1 + 5x 2 mtt. x 1 4 2x 2 ≤ 12 3x 1 + 2x 2 = 18 x 1 ,x 2 ≥ 0 Bætum við slakabreytum og fáum: max z = 3x 1 + 5x 2 mtt. x 1 + s 1 = 4 2x 2 + s 2 = 12 3x 1 + 2x 2 = 18 x 1 ,x 2 ≥ 0 Vantar augljósan upphafsgrunn eins og við vorum með áður!
Background image of page 2
Hugmynd: setjum inn nýja gervibreytu til að fá augljósan upphafsgrunn. Setjum kostnaðinn við þessa nýju breytu það háan að breytan verði örugglega 0 í bestu lausn. Bætum við nýrri gervibreytu með kostnaði M (M er stór tala): max z = 3x 1 + 5x 2 mtt. x 1 + s 1 = 4 2x 2 + s 2 = 12 3x 1 + 2x 2 = 18 x 1 ,x 2 ≥ 0 Nú erum við komin með augljósan upphafsgrunn og getum byrjað á Simplex aðferðinni. max z = 3x
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN 101 taught by Professor Siggabeinteins during the Spring '11 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 7

F08_Simplex3_storaM_2jaFasa(2) - Fyrirlestur 10: Simplex,...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online