F14_heiltolubestun_lausnaradferdir

F14_heiltolubestun_lausnaradferdir - Fyrirlestur 14:...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sigrún B. Gunnhildardóttir Tækni- og verkfræðideild | T-403 Aðgerðagreining Fyrirlestur 14: Heiltölubestun – lausnaraðferðir
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.hr.is Heiltölubestun Lausnaraðferðir : Skoða allar lausnir: Mjög erfitt að nota, fjöldi lausna er skv veldisvexti og það eru ekki til nógu góðar tölvur til að skoða stór vandamál. : Skoða allar áhugaverðar lausnir og útiloka lélegar lausnir á formlegan hátt. Cutting Planes : Leysa línulegu nálgunina af heiltölulíkaninu. Bæta við skorðum sem taka burt bestu brotalausn þar til besta lausnin uppfyllir heiltöluskorður.
Background image of page 2
www.hr.is x 1 = 0 x 1 = 1 x 2 = 0 x 2 = 1 x 2 = 0 x 2 = 1 x 3 = 0 x 3 = 1 x 3 = 0 x 3 = 1 x 3 = 0 x 3 = 1 x 3 = 0 x 3 = 1 Original problem Skoða allar lausnir:
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.hr.is Cutting Planes:
Background image of page 4
www.hr.is Cutting Planes:
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.hr.is Cutting Planes:
Background image of page 6
www.hr.is Cutting Planes: max NPV = 16x 1 +22x 2 +12x 3 + 8x 4 +11x 5 +19x 6 mtt 5x 1 + 7x 2 + 4x 3 + 3x 4 + 4x 5 + 6x 6 ≤ 14 x {0,1} Einfölduð útgáfa : Byrjum á að finna nýjar skorður sem útiloka ekki gjaldgengar
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN 101 taught by Professor Siggabeinteins during the Spring '11 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 16

F14_heiltolubestun_lausnaradferdir - Fyrirlestur 14:...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online