F15_heiltolubestun_Daemi

F15_heiltolubestun_Daemi - Fyrirlestur 15: Heiltlubestun...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sigrún B. Gunnhildardóttir Tækni- og verkfræðideild | T-403 Aðgerðagreining Fyrirlestur 15: Heiltölubestun – dæmi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.hr.is Daemi (framhald frá því síðast…) Haegt er að finna lausnir við þessu daemi hér: http://www.ie.bilkent.edu.tr/~mustafap/courses/bb.pdf
Background image of page 2
www.hr.is Daemi – slökkvistöðvar Í Fjarðarbyggð eru sex byggðarkjarnar: Mjóifjörður, Norðfjörður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður. Sveitastjórnin þarf að endurskipuleggja rekstur slökkvistöðva á svaeðinu með það að markmiði að reka eins fáar stöðvar og haegt er þannig að það sé að minnsta kosti ein stöð í innan við 15 mínútna akstri frá hverri byggð. Aksturstími milli byggðakjarnanna er gefinn í töflunni að neðan:
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Daemi – slökkvistöðvar Aksturstími milli byggðakjarnanna er gefinn í töflunni að neðan: Setjið fram bestunarlíkan sem segir
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN 101 taught by Professor Siggabeinteins during the Spring '11 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 9

F15_heiltolubestun_Daemi - Fyrirlestur 15: Heiltlubestun...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online