F17_uthlutunarvandamalid

F17_uthlutunarvandamalid - Fyrirlestur 17 thlutunarvandamli...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sigrún B. Gunnhildardóttir Tækni- og verkfræðideild | T-403 Aðgerðagreining Fyrirlestur 17: Úthlutunarvandamálið
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is T-403-ADGE Lesefni: kaflar 8.3-8.4
Background image of page 2
www.hr.is Úthlutunarvandamálið Sértilfelli af línulegum bestunarvandamálum . (í raun er þetta sértilfelli af flutningavandamálinu) Verktakar: i = 1,…,n Verk: j = 1,…,n 1 ef verktaki i vinnur verk j 0 ef verktaki i vinnur ekki verk j Skorður: Allir verktakar verða að vinna nákvæmlega eitt verk. Hvert verk verður að vera unnið af nákvæmlega einum verktaka. Upplýsingar: Það kostar c ij að láta verktaka i vinna verk j. Markmið: Úthluta verkum á þann hátt að það lágmarki kostnaðinn við að vinna öll verkin. Breytur: x ij = { Fjöldi verktaka = fjöldi verka = n.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is Úthlutunarvandamálið - Stærðfræðileg framsetning Min z = c ij x ij mtt x ij = 1 fyrir i=1,…,n x ij = 1 fyrir j=1,…,n x ij binary fyrir öll i,j n j=1 n i=1 m n i=1j=1
Background image of page 4
www.hr.is Úthlutunarvandamálið (sértilfelli af flutningavandamálinu)
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hr.is
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

F17_uthlutunarvandamalid - Fyrirlestur 17 thlutunarvandamli...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online