{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F1 - I Hluti Inngangur Fyrirlestur 1 Fjármálamarkaðir og...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: I. Hluti Inngangur Fyrirlestur 1 Fjármálamarkaðir og stofnanir þeirra F jármálamarkaðir HR · V-304-FMAR · F1 Fjármálamarkaðir og stofnanir þeirra · ÞGP © 2009 2 Efnisyfirlit • Fjármálamarkaðir og -stofnanir • Yfirlit yfir fjármálakerfið – Starfsemi og flokkun fjármálakerfisins – Starfsemi og flokkun fjármálamilliliða • Íslenska fjármálakerfið – Helstu tímamót á innlendum fjármálamarkaði – Þróun einstaka markaða og umfang þeirra HR · V-304-FMAR · F1 Fjármálamarkaðir og stofnanir þeirra · ÞGP © 2009 3 Fjármálamarkaðir • Fjármálamarkaðir – Fjármagn er flutt frá einstaklingum sem eru með fjármagn umfram það sem þeir þurfa – Til þeirra sem þurfa meira fjármagn en þeir hafa til ráðstöfunar • Þeir eru mikilvægur hluti þess sem er kallað er lánsfjármyndunarferlið (e. credit creation process) HR · V-304-FMAR · F1 Fjármálamarkaðir og stofnanir þeirra · ÞGP © 2009 4 Fjármálamarkaðir • Starfsemi þessara markaða eykur því skilvirkni hagkerfisins með því að flytja fjármagn þangað sem framleiðni þess er mest – Hagkvæmar viðskiptahugmyndir fá fjármögnun – Hægt að tímasetja neyslu að eigin vali • Hafa bein áhrif á afkomu fólks, hvort sem það er beinir eða óbeinir þátttakendur á markaðinum, á hegðun neytenda og fyrirtækja og á starfsemi hagkerfisins í heild HR · V-304-FMAR · F1 Fjármálamarkaðir og stofnanir þeirra · ÞGP © 2009 5 Grunnnálgun á viðfangsefni • Væru fjármálamarkaðir fullkomnir þannig að – Allar upplýsingar væru fyrir hendi samtímis fyrir alla – Áhætta allra fjárfestinga væri þekkt og hægt að verðleggja – Engin viðskiptakostnaður væri fyrir hendi sem kæmi í veg fyrir að hægt væri að umbreyta öllum fjármálaafurðum á allan hugsanlegan hátt • Væri erfitt að skilja raunverulega uppbyggingu fjármálamarkaða og tilvist HR · V-304-FMAR · F1 Fjármálamarkaðir og stofnanir þeirra · ÞGP © 2009 6 Grunnnálgun á viðfangsefni • Hegðun fjárfesta er drifin áfram af leitinni af hagnaðartækifærum – Áhættulaus hagnaðartækifæri liggja aldrei ónýtt • Fjárfestar krefjast umbunar fyrir aukna áhættu • Fjármagn leitar alltaf í hæstu ávöxtunina, að teknu tilliti til áhættu (eða þeirra mati á áhættu). • Aðilar sem þurfa á fjármagni að halda leita alltaf að hagstæðustu kjörunum • Samspil þessara þátta (framboð og eftirspurn!), með hliðsjón af eðli markaðanna, ákvarða verðþróun á fjármálamörkuðum. HR · V-304-FMAR · F1 Fjármálamarkaðir og stofnanir þeirra · ÞGP © 2009 7 Grunnnálgun á viðfangsefni • Upplýsingar eru ófullkomnar og eru ósamhverfar milli aðila • Viðskipta- og upplýsingakostnaður gegna lykilhlutverki við að skýra – Uppbyggingu fjármálamarkaða – Þær afurðir sem þeir hafa að bjóða – Tilvist fjármálastofnana – Fjármálakreppur HR · V-304-FMAR · F1 Fjármálamarkaðir og stofnanir þeirra · ÞGP © 2009...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

F1 - I Hluti Inngangur Fyrirlestur 1 Fjármálamarkaðir og...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online