{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F11 - Fjrmlamarkair IV Hluti Fjrmlafyrirtki Fyrirlestur 11...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Fyrirlestur 11 Reglur og eftirlit með bankarekstri IV. Hluti Fjármálafyrirtæki F jármálamarkaðir
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HR · V-304-FMAR · F11 Reglur og eftirlit með bankarekstri · ÞGP © 2009 2 Efnisyfirlit Öryggisnet hins opinbera Hvers vegna og hvaða áhrif hefur það haft? Reglur og eftirlit með bankarekstri
Background image of page 2
HR · V-304-FMAR · F11 Reglur og eftirlit með bankarekstri · ÞGP © 2009 3 Inngangur Alvarleg áhrif fjármálakreppa fyrir hagkerfið í heild skýrir af hverju hið opinbera: Leggur svo mikla áherslu á stöðugleika fjármálakerfisins með ströngu eftirliti með bankarekstri og öðrum fjármálastofnunum Setur ýmsar reglur sem takmarka starfsemi þessara fyrirtækja
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HR · V-304-FMAR · F11 Reglur og eftirlit með bankarekstri · ÞGP © 2009 4 Inngangur Hið opinbera hefur jafnvel gengið enn lengra Tryggt innlán innlánsstofnana til að koma í veg fyrir bankakreppur sem spila ávallt lykilhlutverk í fjármálakreppum Slíkt öryggisnet þekkist ekki í öðrum atvinnugreinum Dregur úr bankaáhlaupum en... ... Leiðir til nýrra freistnivandamála sem stjórnvöld margra landa hafa þurft að glíma við á síðustu árum
Background image of page 4
HR · V-304-FMAR · F11 Reglur og eftirlit með bankarekstri · ÞGP © 2009 5 Öryggisnet stjórnvalda Öryggisnet hins opinbera skiptist í tvennt: 1. Lán í neyð frá seðlabanka til að mæta lausafjárvanda Dregur úr líkum á bankaáhlaupi og fjármálakreppu Reynslan sýnir hins vegar að þetta virðist ekki nóg 1. Stjórnvöld hafa því einnig komið á innlánstryggingum Áhætta innstæðueigenda á gjaldþroti banka er því færð frá þeim yfir á tryggingarsjóðinn
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HR · V-304-FMAR · F11 Reglur og eftirlit með bankarekstri · ÞGP © 2009 6 Af hverju innlánstryggingar? Bankar nýta sér stærðarhagkvæmni í öflun og vinnslu upplýsinga og leysa þannig hrakvals- og freistnivandamál Hins vegar skapast annar vandi Sparifjáreigendur þekkja ekki útlánaáhættu bankans
Background image of page 6
HR · V-304-FMAR · F11 Reglur og eftirlit með bankarekstri · ÞGP © 2009 7 Af hverju innlánstryggingar? Ef ekki væru innlánstryggingar Sparifjáreigendur ekki eins viljugir til að setja sparifé sitt í bankann Getur leitt til áhlaups á bankann Þar sem sparifjáreigendur eiga erfitt með að greina góða banka frá slæmum getur þetta smitað út frá sér og leitt til almenns bankaáhlaups Tölum meira um bankaáhlaup og fjármálakreppur í næsta fyrirlestri
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HR · V-304-FMAR · F11 Reglur og eftirlit með bankarekstri · ÞGP © 2009 8 Af hverju innlánstryggingar? Slíkar aðstæður voru algengar á nítjándu öld og fyrri hluta tuttugustu aldar í USA og víðar Í kjölfar verstu bankakreppu sögunnar í Kreppunni miklu var ákveðið að koma á innlánstryggingum sem áttu að bjarga bankakerfinu frá endanlegu hruni
Background image of page 8
HR · V-304-FMAR · F11 Reglur og eftirlit með bankarekstri · ÞGP © 2009 9 Innlánstryggingar í USA Meira en 1/3 af bönkum í USA Um 3% allra
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}