Hlutaprof1-svor - Hsklinn Reykjavk Viskiptadeild 1 oktber...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskólinn í Reykjavík 1. október 2009 Viðskiptadeild Nafn :____________________________ Kennitala:_________ V304 FMAR Hlutaapróf 1 Spurningarnar eru 15 talsins og gilda allar jafnt. Veljið aðeins einn svarmöguleika í hverri spurningu. Ekki er dregið frá fyrir rangt svar. Að loknu prófi vinsamlegast setjið svör ykkar í þar til gerða töflu á síðu 5. 1 Tilvist fjármálastofnana byggir m.a. á hverjum af eftirfarandi þáttum: A) viðskiptakostnaði B) upplýsingakostnaði C) auglýsingakostnaði D) a og b E) engu af ofangreindu Svar:____ 2 Í samdr±tti _________ eftirspurn skuldabréfa og eftirspurnarkúrvan f±rist til _________ . A) eykst, vinstri. B) eykst, h±gri. C) minnkar, vinstri. D) minnkar, h±gri. E) ekki h±gt að segja til um það Svar:____ 3 Að öðru óbreyttu ±tti afnám ríkisábyrgðar á skuldabréfum Íbúðalánasjóðs að leiða til þess að (a) krafa á ríkisskuldabréf myndi h±kka (b) framboðsferill ríkisskuldabréfa myndi hliðrast til h±gri (c) eftirspurn eftir ríkisbréfum myndi aukast (d) verð á bréfum Íbúðalánasjóðs myndi h±kka (e) ekkert af ofangreindu Svar:____
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 SamkvAmt endurbAttu vAntingakenningunni (liquidity premium theory) (a) eru vextir skuldabréfa til langs tíma hArri en meðaltal vAntra skammtímavaxta í framtíðinni. (b) Atti fjárfesti að vera sama hvort hann kaupi röð eins árs bréfa eða eitt lengra (c) líkar fjárfestum skammtímabréf betur en langtímabréf. (d) allt ofangreint gildir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Hlutaprof1-svor - Hsklinn Reykjavk Viskiptadeild 1 oktber...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online