ritgerd.Sýnishorn

Ritgerd.S&Atilde - Inngangur Til a byrja me mun vera fjalla um hugtk sem tengjast vertryggingu og vertryggingu til a auka skilning efni

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Inngangur Til að byrja með mun vera fjallað um hugtök sem tengjast verðtryggingu og óverðtryggingu til að auka skilning á efni tekstans. Leitast verður við að fjalla um muninn á verðtryggingu og óverðtryggingu, afhverju verðtrygging var tekin upp og áhrif hennar á skuldabréf. Tekin verða dæmi til að skýra betur muninn á verðtryggðum og óverðtryggðum skuldabréfum. Stiklað verður á stóru um erlendamarkaði, samanburður við þann íslenska og niðurstöður túlkaðar. Mikilvæg hugtök Nokkur mikilvæg hugtök sem tengjast verðtryggingu og óverðtryggingu sem vert er að útskýra áður en að við förum dýpra í efnið. Vísitala neysluverðs Vísitala neysluverðs er algengasta verðvísitalan og mælikvarðinn á þróun verðlags. Verðvísitala er fall sem tekur saman breytingar á safni af vörum frá einu tímabili til þess næsta. Í hverjum mánuði gerir Hagstofan könnun á yfir 800 vörutegundum og þjónustuliðum í hinum ýmsu verslunum. Með þessum reglubundnu könnunum er verið að finna þær vörur og þjónustu sem enduspeglar hvað best hefðbundið neyslumynstur. Meðal þeirra atriða sem skoðaðir eru bílar, hiti og rafmagn, matur, húsnæði og þjónusta af ýmsum toga. Öll þessi atriði hafa svo ákveðið vægi í vísitölunni út frá neyslukönnununum sem gerðar hafa verið. (Rósmundur Guðnason, 2004; Til eru lög um vístiölu neysluverðs sem samþykkt voru á Alþingi árið 1995. Þar kemur meðal annars fram að það sé hlutverk Hagstofunnar að reikna og gefa út vísitölu sem sínir breytingu á verðlagi einkaneyslu. Einnig kemur fram að vísitala neysluverðs skal reiknuð í hverjum mánuði miðað við verðlag í um það bil viku tíma í hverjum mánuði. (http://www.althingi.is/lagas/nuna/1995012.html) Verðbólga Verðbólga er til staðar þegar almennt verðlag hækkar með stöðugum hætti. Verðbólga er mæld með því að finna breytingar á verði sem endurspegla verðþróun, en það er vísitala neysluverð
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
sem mælir verðbólguna. Verðbólga er reiknuð sem árleg hækkun vísitölu neysluverðs á 12 mánuðum. Vænt verðbólga „Vænt verðbólga er verðbólguspá sem byggjast á tölfræðilegu mati á sambandi verðbólgu og nokkurra hagstærða sem taldar eru hafa áhrif á verðbólguna, einnig er lagt mat á áhrif sérstakra aðstæðna sem líklegt er að hafi áhrif á verðlagsþróun næstu missera.“ (http://sedlabanki.is/?PageID=61) Seðlabanki Íslands sér um að framkvæma verðbólguspár, víkji verðbólgan frá því sem spáð hefur verið kallar það á aðgerðir hans. Því skpitir máli að unnið sé vel að gerð verðbólguspánna og þær séu eins nákvæmar og kostur er á. Seðlabankinn byggði spár sínar á einföldu einnar jöfnu líkani sem hefur verið breytt og endurbætt, nú er notað fjögur líkön þar sem
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN 101 taught by Professor Siggabeinteins during the Spring '11 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 12

Ritgerd.S&Atilde - Inngangur Til a byrja me mun vera fjalla um hugtk sem tengjast vertryggingu og vertryggingu til a auka skilning efni

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online