Skuldabrefamarkadur_sept

Skuldabrefamarkadur_sept - run skuldabrfamarkai sl daga...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Þróun á skuldabréfamarkaði sl. daga 27.09.2010
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
97 107 117 127 137 147 157 167 177 187 197 Verðþróun á skuldabréfamarkaði
Background image of page 2
0 2 4 6 8 10 12 Ávöxtunarkrafa
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
17.09.2010 – Viðskipti í kjölfar dóms um gjaldeyrislán o.fl. Í lok dags 16. september: Dómur hæstaréttar um gjaldeyrislán: vextir Seðlabankans skulu notaðir Viðbrögð stjórnvalda við dómnum => láta dóminn ná til allra bíla- og húsnæðiskaupa sem tengd voru gengi erlends gjaldmiðils.
Background image of page 4
17.09.2010 – Viðskipti í kjölfar dóms um gjaldeyrislán o.fl.   Viðsk.verð   Ávöxtun- Br. á Fjöldi Heildarvið-  Verðtryggð bréf: dagsins Breyting arkrafa kröfu, pkt. viðsk. skipti dags Íbúðabréf 14 0915 104,650 -0,28% 1,66% 12 14 877.220.872 Íbúðabréf 24 0215 109,600 -0,80% 2,32% 12 37 4.251.504.992 Íbúðabréf 34 0415 113,475 -1,15% 2,54% 11 28 3.243.107.500 Íbúðabréf 44 0615 118,900 -1,20% 2,53% 8 30 4.362.840.000 Verðtryggt ríkisbréf 21 0414 111,200 -1,01% 2,57%
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Skuldabrefamarkadur_sept - run skuldabrfamarkai sl daga...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online