ĐỀ CƯƠNG DỰ ĐỊN

ĐỀ CƯƠNG DỰ ĐỊN

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ C NG D Đ NH NGHIÊN C U Ề ƯƠ Ự Ị CHO Đ TÀI NGHIÊN C U SINH NĂM 2011 H và tên: NGUY N TH HU Ngày tháng năm sinh: 01-12-1961 N i công tác: Khoa Hóa, Tr ng Đ i h c Khoa h c, Đ i H c Hu - ơ ườ ạ ọ ế 77 Nguy n Hu , Thành ph Hu . ế Đi n tho i: 0914.546.650 I. Đ t v n đ : ặ ấ - Lý do l a ch n lĩnh v c nghiên c u : - Lý do l a ch n c s đào t o: ơ ở Vi n Hóa là c s đào t o sau đ i h c có uy tín và ch t l ng, có đ i ơ ở ạ ọ ấ ượ ngũ cán b khoa h c k thu t trình đ cao, chuyên sâu nhi u lĩnh v c trong đó có lĩnh v c mà tôi l a ch n, và th t c hành chính Vi n Hóa g n nh ủ ụ h n nh ng c s đào t o khác . .. L a ch n Vi n Hóa làm c s đào t o, ơ ơ ở ơ ở Tôi c m th y an tâm r ng v i s d y b o và giúp đ c a quý th y cô trong ớ ự ạ ỡ ủ Vi n c ng v i s n l c c a b n thân trong quá trình h c t p, tôi s đi ớ ự ổ ự đ c đ n đích. ượ ế II. N i dung: a. Tính c p thi t c a đ tài ế ủ Hi n nay, v i s phát tri n m nh m c a các ngành khoa h c và ớ ự ẽ ủ công ngh , đòi h i ngành hoá h c phân tích ph i phát tri n và hoàn thi n các ph ng pháp phân tích có đ nh y và đ ch n l c cao đ xác đ nh ươ chính xác l ng v t và siêu v t kim lo i n ng trong các đ i t ng c a môi ượ ế ế ạ ặ ố ượ tr ng. Nhi u ph ng pháp phân tích đa tính năng đã ra đ i và đ c ng ườ ươ ượ ứ d ng r ng rãi nh các ph ng pháp phân tích quang ph g m: quang ph ư ươ ổ ồ h p th phân t (UV - VIS), quang ph h p th nguyên t không ng n l a ổ ấ ọ ử (GF - AAS), quang ph phát x nguyên t (AES), quang ph phát x nguyên t c m ng plasma (ICP - AAS), huỳnh quang nguyên t (AFS), kh i ph ử ả plasma (ICP - MS). ..[4, 8], các ph ng pháp phân tích đi n hoá hi n đ i, mà ươ đi n hình là các ph ng pháp von - ampe hoà tan. Do có nhi u u đi m n i ươ ề ư b t nh đ nh y và đ ch n l c cao, gi i h n phát hi n th p, đ c bi t là ư ộ chi phí thi t b và chi phí phân tích r , nên các ph ng pháp von - ampe hoà ế ị ươ tan đ c ng d ng r ng rãi trong phân tích v t và siêu v t ượ ứ ế ế [1, 2, 4, 5, 9]. Hi n nay trên th gi i h
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

ĐỀ CƯƠNG DỰ ĐỊN

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online