News_ID=261281703 - Page 1 of 8 Tiu chun ngnh-Nm 2002 28...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
28 TCN 180 : 2002 Hàm l ượ ng thu c tr sâu g c clo h u c ơ và Poly Clorua Biphenyl trong th y s n và s n ph m th y s n - Ph ươ ng pháp đị nh l ượ ng b ng s c ký khí Hàm l ượ ng thu c tr sâu g c clo h u c ơ và Poly Clorua Biphenyl trong thu s n và s n ph m thu s n - Ph ươ ng pháp đị nh l ượ ng b ng s c ký khí Organochlorine pesticides and PCB-congeners in fish and fishery products - Method for quantitative analysis by Gas Chromatography 1 Ph m vi áp d ng 1.1 Tiêu chu n này qui đị nh ph ươ ng pháp xác đị nh hàm l ượ ng các thu c tr sâu g c Clo h u c ơ và Poly Clorua Biphenyl (sau đ ây g i t t là PCBs) trong thu s n và s n ph m thu s n b ng h th ng s c ký khí (sau đ ây g i t t là GC). 1.2 Gi i h n phát hi n c a ph ươ ng pháp đố i v i: α -BHC là 1,0 μ g/kg; β -BHC là 4,5 μ g/kg; γ -BHC là 0,7 μ g/kg; heptaclo là 1,0 μ g/kg; al đ rin là 1,5 μ g/kg; đ iel đ rin là 2,5 μ g/kg; en đ rin là 5,0 μ g/kg; DDT là 1,5 μ g/kg và clo đ an là 1,0 μ g/kg. 2 Ph ươ ng pháp tham chi ế u Tiêu chu n này đượ c xây d ng d a theo ph ươ ng pháp 'Rapid determination of chlorinated pesticides, polychlorinated biphenyls', Mitt.Lebendsmittelunters. Hyg. 65:131-150 (1974) và ph ươ ng pháp s S9 nêu trong S tay h ướ ng d n phân tích d ư l ượ ng thu c tr sâu c a C ng hoà liên bang Ð c (n ă m 1987). 3 Nguyên t c 3.1 Thu c tr sâu nhóm clo h u c ơ bao g m các h p ch t chính hay đồ ng phân c a chúng nh ư sau: al đ rin; α -clo đ an; γ -clo đ an; oxi-clo đ an; p,p' DDD; p,p' DDE; o,p' DDT; p,p' DDT; đ iel đ rin; α - endosulfan; en đ rin; heptaclo, heptaclo epoxit; hexaclobenzen (HCB); α -hexacloxyclohexan ( α - HCH); β -hexacloroxyclohexan ( β -HCH); δ -hexacloxyclohexan ( δ -HCH); iso đ rin, trans-nonaclo; γ - hexachlorocyclohexan ( γ -HCH). 3.2 Các h p ch t nhóm PCBs bao g m: 4-PCB (CB3); 2,4,4'-PCB (CB28); 2,2',4,4'-PCB (CB47); 2,2',5,5'-PCB (CB52); 2,2',5,6'-PCB (CB53); 2,2',4,5,5'-PCB (CB101); 2,3,4,4',5'- PCB (CB114); 2,3',4,4',5'-PCB (CB118); 2,3,3',4,5'-PCB (CB122); 2,2',3,3',4,4'-PCB (CB128); 2,2',3,4,4',5'-PCB (CB138); 2,3,3,4',5',6'-PCB (CB149); 2,2',4,4',5,5'-PCB (CB153); 2,2',4,4',6,6'-PCB (CB155); 2,3,3',4,4',5'-PCB (CB156); 2,3,3',4,4',5'-PCB (CB157); 2,3',4,4',5'-PCB (CB167); 2,2',3,3',4,4',5'-PCB (CB170); 2,2',3,4,4',5,5'-PCB (CB180); 2,2',3,3',4,5,5',6-PCB (CB198). 3.3 Trong m
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

News_ID=261281703 - Page 1 of 8 Tiu chun ngnh-Nm 2002 28...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online