hw1A_99W - +RPHZRU +RPHZRUN :LQWHU 0($0 $0 'LIIHUHQW...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: +RPHZRU +RPHZRUN :LQWHU 0($0 $0 'LIIHUHQW 'LIIHUHQWLDO (T O (TXDWLRQ 0HWK DWLRQ 0HWKRGV LQ GV LQ 0HFK HFKDQLF QLFV 6ROYH WKH IROORZLQJ ERXQGDU\ YDOXH SUREOHP = = - on in 2 u u E\ WKH ILQLWH GLIIHUHQFH PHWKRG E\ DSSO\LQJ D FRRUGLQDWH WUDQVIRUPDWLRQ PHWKRG ZKHUH LV D GRPDLQ LQ WKH WZR GLPHQVLRQDO VSDFH VKRZQ LQ WKH ILJXUH DQG LV LWV ERXQGDU\ 7R GR WKLV \RX PD\ XVH 0$7/$% RU 0$7+(0$7,&$ 2 2 1 3 circular elliptic +LQW ([DPLQH WKH FRRUGLQDWH WUDQVIRUPDWLRQ ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 - = + +- = + +- = 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 b a IURP WKH VTXDUH GRPDLQ 1 , 1 + - DQG DOVR ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 - + = = - + = = 1 2 sin 3 5 2 1 sin 1 2 cos 3 cos b y a x $QVZH $QVZHU &RRUGLQDWH WUDQVIRUPDWLRQ ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 - + = - + = 1 2 sin 3 5 2 1 1 2 cos 3 y x 1RWLQJ WKDW = = y x J J J J y x y x y x 22 21 12 11 ZH KDYH 1 22 1 22 1 21 1 21 1 22 1 21 1 12 1 12 1 11 1 11 1 12 1 11 , ,------------ = + = = + = = + = = + = J J J y J J J y J J J x J J J x 7KXV WKH RULJLQDO 3RLVVRQ HTXDWLRQ ZLOO EH WUDQVIRUPHG LQWR + + - + + - = + + -...
View Full Document

Page1 / 10

hw1A_99W - +RPHZRU +RPHZRUN :LQWHU 0($0 $0 'LIIHUHQW...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online