2.2 -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 志于道,据于德,依于仁,游于艺。(《述而》) 齐一变,至于鲁;鲁一变,至于道。(《雍也》) 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其 子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者,皆有所养。男有 分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。 是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。(《礼记·礼 运》) 天生德于 予 , 桓 魋 其 如予何? (《述而》) 仁 远乎哉?我欲 仁, 斯 仁至 矣! (《述而》) 为仁 由 己,而 由 人 乎哉? (《 颜渊 》) 吾十 有 五 而志于 学 , 三十 而 立 , 四十 而不 惑 , 五十 而 知 天 命 , 六十 而 耳 顺 , 七十 而 从心 所 欲 不 逾矩 。(《为 政 》) 子所 雅言: 《 诗 》 、 《 书 》 、 執 礼,皆 雅言 也。(《述而》)...
View Full Document

This note was uploaded on 12/09/2011 for the course ART ArtCulture taught by Professor Jochan during the Spring '10 term at Xiamen University.

Page1 / 3

2.2 -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online