4.2 -

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。 虚无无形谓之道。化育万物谓之德 。《管子·心术》 形而上者谓之道,形而下者谓之器 。《易传》 孔德之容,惟道是从。道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象。恍兮惚兮,其中有物。 窈兮冥兮,其中有精。其精甚真,其中有信。 无名天地之始,有名万物之母。故常无欲以观其妙,常有欲以观其徼。此两者同出而异名, 同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。 天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相较, 高下相倾,音 相和, 前后 。是以 圣人处 无为之 。万物 作焉 而不 。生 而不有,为而不 成而 弗居 夫唯弗居 ,是以不 若缺 ,其 大盈若 冲,其 大直若屈、大巧若拙、大辩若讷
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/09/2011 for the course ART ArtCulture taught by Professor Jochan during the Spring '10 term at Xiamen University.

Ask a homework question - tutors are online