{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Anderson Poul - Avesatarul

Anderson Poul - Avesatarul - PoulAnderson Avatarul...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Poul Anderson Avatarul The Avatar 1995  Pentru Bubbles Go raibh maith agat, mo chroi                                                   1 ERAM UN MESTEAC Ă N, suple ţ e alb ă   î n mijlocul unei paji ş ti, dar nu aveam nume  pentru ceea ce eram. Frunzele mele absorbeau lumina soarelui ce  ş iroia prin ele  î nv ă p ă indu-le verdea ţ a, jucau  î n v â nt, care- ş i f ă cea harp ă  din ramurile mele, dar eu nu  auzeam, nici nu vedeam. Zilele  î n descre ş tere m ă  aureau ve ş ted,  î nghe ţ ul m ă  despuia,  z ă pada viscolea  î n jurul meu pe timpul  î ndelungatei somnolen ţ e, dup ă  care Orion  îş urm ă rea prada dincolo de aceste ceruri  ş i soarele se ab ă tea spre nord pentru a m ă  de ş tepta  cu v â lv ă taia lui, dar eu nu sim ţ eam nimic din toate acestea. Ş i totu ş i, le  î nsemnam pe toate, c ă ci tr ă iam. Fiecare celul ă  dinl ă untrul meu sim ţ ea,  î chip tainic, cum cerul  î ncepea s ă  gl ă suiasc ă  str ă lucitor pentru ca apoi s ă  tac ă , sau cum  r ă bufnea v ă zduhul, cum chiuia sau sta vis ă tor, cum ploaia azv â rlea fiori  ş i r â sete, apa  ş viermii  îş i f ă ceau datoria fa ţă  de  î ntinsele-mi r ă d ă cini, iarba  ş i p ă p ă diile m ă   î nv ă luiau din  bel ş ug, solul frem ă ta  î n vreme ce P ă m â ntul se rotea printre stele. Fiecare an ce pleca l ă sa  î mine un r ă sunet de  ţ inut minte. Cu toate c ă  nu eram con ş tient, totu ş î n Facere m ă  aflam  ş dintr- î nsa eram; de ş i nu  î n ţ elegeam,  ş tiam. Eram Copac.                                              2 C Â ND  Emissary  a trecut prin poart ă   ş i Phoebus  ş i-a rev ă rsat din nou str ă lucirea asupra  sa, jum ă tate dintre cei doisprezece membri supravie ţ uitori ai echipajului erau aduna ţ î sala comun ă î mpreun ă  cu pasagerul din Beta. Dup ă  lungul timp petrecut pe alte meleaguri,  doreau s ă  asiste la aceast ă  revenire, pe cel mai mare dintre ecranele navei,  ş i s ă  participe la  ceremonie, ridic â nd pahare cu vin din ultimul lot aflat la bord,  î n speran ţ a unei fericite  î ntoarceri acas ă . Cei de gard ă   ş i-au al ă turat glasurile prin intercom. —  Salud. Proost. Skal. Banzai. Sa ú de. Zdoroviye. Prosit. Mazel tov. Sant é . Viva.  Aloha,  spuse fiecare, din c â te un loc cu totul aparte.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern