Anderson, Poul - Padzitorii timpului

Anderson, Poul - Padzitorii timpului - PoulAnderson...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Poul Anderson PĂZITORII TIMPULUI The Guardians of Time, 1981 PATRULA TIMPULUI 1 ANGAJĂM BĂRBAŢI – 2l-40, pref. celibatari, milit, sau tehn., fizic sănătos, muncă  — Vă daţi seama că munca este oarecum neobişnuită, zise domnul Gordon. Şi  confidenţială. Sunt convins că puteţi păstra un secret. — Evident, spuse Manse Everard. Depinde despre ce secret e vorba, desigur. Gordon zâmbi. Era un zâmbet bizar, o curbă strânsă a buzelor, care nu prea semăna cu  ce mai văzuse Everard. Vorbea o americană uşor colocvială şi purta un costum de afaceri  obişnuit, însă, dincolo de tenul întunecat, obrajii spâni şi incongruenţa ochilor mongoloizi de  deasupra nasului caucazian subţire, bărbatul degaja un aer străin. Era greu de stabilit locul de  origine. — Nu suntem spioni, dacă la asta vă gândiţi, zise el. Everard zâmbi. — Scuzaţi-mă. Vă rog să nu credeţi că aş fi isteric în privinţa spionilor, aşa cum se  întâmplă cu restul ţării. Oricum, n-am mai avut acces la date confidenţiale. Totuşi, anunţul  menţiona operaţiuni externe, iar aşa cum stau lucrurile acum, mi-ar plăcea să-mi păstrez  paşaportul, înţelegeţi? Era un bărbat solid, cu umeri masivi şi chip uşor îmbătrânit sub părul şaten tuns scurt.  Avea în faţă documentele sale: foaia de demobilizare şi referinţele de la diversele locuri de  muncă unde activase ca inginer mecanic. Gordon abia dacă le aruncase o privire. Încăperea era obişnuită – un birou şi două scaune, o cartotecă şi o uşă ce ducea spre  altă cameră. O fereastră se deschidea spre traficul zgomotos al New York-ului care se  desfăşura cu şase etaje mai jos. — Un spirit independent, zise bărbatul dinapoia biroului. Îmi place. O mulţime de  indivizi intră aici fâstâcindu-se, de parcă ar fi recunoscători să le tragi un şut. Desigur, cu  referinţele dumneavoastră, nu sunteţi încă disperat. Încă mai puteţi găsi de lucru, chiar şi în. ..  Cred că termenul curent este „adaptare din mers". — Sunt interesat, încuviinţă Everard. Am lucrat în străinătate, după cum puteţi vedea,  şi mi-ar plăcea să călătoresc din nou. Să fiu cinstit, încă nu mi-am făcut nici cea mai vaga  idee cu ce se ocupă organizaţia dumneavoastră. — Facem o mulţime de lucruri bune, zise Gordon. Ia să vedem.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course SSSQ 23 taught by Professor Juygfrenots during the Summer '99 term at Birzeit University.

Page1 / 107

Anderson, Poul - Padzitorii timpului - PoulAnderson...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online