generalizarea 2232

generalizarea 2232 - PoulAnderson Ziuarentoarceriilor...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Poul Anderson Ziua reîntoarcerii lor (The Day of Their Return) Profetul Vorbi: "Chemat nu ştiu de ce, am mers acolo unde oamenii nu fuseseră încă. Cu o bucată de piatră de cretă, luată din dărâmătură, mi-am însemnat cărarea; dar era aproape ultima scli- pire a simţului meu uman, pe când marcam kilometru după kilometru, tot mai aproape de sfârşitul drumului meu. Am găsit-O într-o încăpere unde lumina strălucea rece, venind de la un lucru înalt pe a cărui simplitate ochii mei alunecau; am putut să văd numai că era probabil o maşinărie şi că cea mai mare parte a sa era nu mate- rie ci energie; înaintea ei stătea ACEASTA pe care o port acum pe cap. Mi-am aşezat-o pe frunte şi nu sunt nici cuvinte nici gânduri pentru ceea ce veni. .. După trei nopţi şi zile am urcat; şi în mine exista Caruith Străvechiul, Salvatorul planetei Aeneas. .." Un cuvânt s-a furişat până la mine şi urechea mea i-a prins şoapta. În clipa  când viziunile nopţii frământă gândul, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn  adânc, teama şi fiorul au venit peste mine şi toate oasele mi-au tremurat. Un duh a  trecut apoi pe dinaintea mea, părul mi s-a zbârlit; şi stătea acolo, nu i-am putut  desluşi înfăţişarea; o formă era înaintea ochilor mei, tăcerea stăpânea şi am auzit un  glas. .. IOV, IV, 12—16. I ÎN CEA DE A TREIA ZI, el se sculă şi se ridică din nou înspre lumină. Zorii licăreau  deasupra mării care odinioară fusese un ocean. Către nord, colţii stâncilor se distingeau  albăstrii faţă de griul metalic al orizontului; jos, ele formau o fâşie, cea a cascadelor, al căror  tunet răzbătea uşor, într-un frig fără aripă de vânt. Cerul continua să fie liliachiu spre apus,  purpuriu deasupra, alb la răsărit, unde soarele se ivea, înălţându-se. Luceafărul, însă continua  să strălucească aici, pe planeta Primului Ales. Eu sunt cel de al doilea Ales,  ştiu Jaan:  şi vocea acelora care aleg. A fi om înseamnă a fi  strălucire, nimb, aureolă. Nările-i inspirau adânc aerul, muşchii se contractau, se relaxau, se bucurau că există.  Niciodată până atunci nu-şi dăduse seama de acest fapt. Era, exista cu adevărat, de la 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
luminozitatea figurii până la prundişul de sub picioare. — O, splendoare a tuturor splendorilor, spuse vocea care, înăuntrul său, era Caruith. — Copleşeşte acest biet trup, zise Jaan. Renasc pentru întâia oară. Tu nu te simţi ca un 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course SSSQ 23 taught by Professor Juygfrenots during the Summer '99 term at Birzeit University.

Page1 / 112

generalizarea 2232 - PoulAnderson Ziuarentoarceriilor...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online