{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

generalizarea 22321

generalizarea 22321 - Jeffrey Archer Nici un ban în plus...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Jeffrey Archer Nici un ban în plus, nici un ban în minus Not a Penny More, Not a Penny Less, 1976 Prolog — Jörg, vor sosi şapte milioane de dolari de la Creditul Parizian în contul nr. 2, astăzi la optsprezece, ora Europei Centrale. Plasează-i în bănci cît mai sigure şi în titluri comerciale triplu „A". Dacă nu reuşeşti, investeşte-i peste noapte pe piaţa eurodolarului. Ai înţeles? — Da, Harvey. — Depune un milion în Banco do Minas Gerais din Rio de Janeiro, pe numele lui Silverman şi Elliott şi anulează împrumutul condiţionat de la Banca Barclays din Lombard Street. Ai înţeles? — Da, Harvey. — Cumpără aur pînă în zece milioane de dolari, apoi opreşte-te şi aşteaptă alte instrucţiuni. Încearcă să cumperi la preţ coborît şi nu te grăbi, ai răbdare. Ai înţeles? — Da, Harvey. Harvey Metcalfe îşi dădu seama că ultima instrucţiune nu era necesară. Jörg Birrer era unul dintre cei mai conservatori bancheri din Zürich şi, ceea ce era şi mai important pentru Harvey, în ultimii douăzeci şi cinci de ani se dovedise a fi unul dintre cei mai abili. — Poţi să te întîlneşti cu mine la Wimbledon, marţi 25 iunie, la ora două, în tribuna centrală, la locul meu obişnuit, în loja acţionarilor? — Da, Harvey. Se auzi ţăcănitul telefonului pus în furcă. Harvey nu spunea niciodată „la revedere". Nu cunoscuse nicicînd formulele de politeţe şi era prea tîrziu acum să le mai înveţe. Ridică din nou telefonul şi formă cele şapte numere care îl puneau în legătură cu Lincoln Trust din Boston. Ceru să vorbească cu secretara sa. — Domnişoara Fish? — Da, domnule. — Scoate fişa pentru Prospecta Oil şi distruge-o. Distruge şi orice corespondenţă legată de ea şi nu lăsa absolut nici o urmă. Ai înţeles? — Da, domnule. Telefonul ţăcăni din nou. Harvey Metcalfe dăduse ordine similare de trei ori în ultimii douăzeci şi cinci de ani şi domnişoara Fish ştia că nu trebuie să-i mai pună întrebări. Harvey respiră adînc, scoase un suspin, o izbucnire silenţioasă de triumf. Averea lui se ridica la cel puţin douăzeci şi cinci de milioane de dolari şi nimic nu-l mai putea opri. Deschise o sticlă de şampanie Krug din 1964, importată de la Hedges şi Butler, din Londra. O sorbi încet şi aprinse o Romeo y Julieta Churchill, din cele pe care i le aducea lunar, prin contrabandă, din Cuba, în cutii de două sute cincizeci de bucăţi, un emigrant italian. Se aşeză mai comod în scaun, ca pentru o mică sărbătorire. La Boston, Massachusetts, era mai comod în scaun, ca pentru o mică sărbătorire....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 154

generalizarea 22321 - Jeffrey Archer Nici un ban în plus...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online