{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Asimodv Baietelul cel urat

Asimodv Baietelul cel urat - IsaacAsimov...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov BĂIEŢELUL CEL URÂT  (volumul de povestiri ÎNTREBAREA FINALĂ – NINE TOMORROWS, 1959) Edith Fellowes îşi netezi halatul, aşa cum făcea întotdeauna înainte de a deschide uşa cu multe zăvoare şi de  a păşi peste linia invizibilă ce despărţea lumea lui  Este  de lumea lui  Nu Este.  Avea asupra ei blocnotesul şi pixul,  deşi nu mai făcea însemnări decât atunci când simţea nevoia absolută a unui raport. De data aceasta, ducea cu ea o valijoară.  Juc ării pentru băieţel, îi explicase zâmbind paznicului, căruia demult nu-i mai trecuse prin minte s-o  întrebe ceva şi care-i făcu semn să treacă. Şi ca întotdeauna, băieţelul cel urât ştiuse că ea intrase şi alergă spre ea, vorbind în felul lui, tărăgănat:  Domni şoară Fellowes. .. domnişoară Fellowes. ..   Ce s-a întâmplat, Timmie? spuse ea mângâindu-i părul castaniu şi zburlit de pe căpşorul diform.  O s ă se-ntoarcă Jerry, să ne jucăm împreună? Îmi pare rău de ce s-a-ntâmplat.  Acum nu mai conteaz ă, Timmie. De asta plângeai? El îşi feri privirea.  Nu num ai de asta, domnişoară Fellowes. Am visat din nou. ..  Acela şi vis? Domnişoara Fellowes strânse din buze. Bineînţeles, episodul cu Jerry avea să readucă visul. El încuviinţă din cap. Dinţii săi prea mari se dezgoliră când încercă să zâmbească, iar buzele proeminente se  alungiră.  C ând o să fiu şi eu destul de mare ca să ies afară, domnişoară Fellowes?   În curând, răspunse ea încetişor, simţind că i se frânge inima. În curând. .. Domnişoara Fellowes îl lăsă să-i apuce mâna şi se bucură de atingerea caldă a pielei groase şi uscate a  palmei băiatului. El o conduse prin cele trei camere ce alcătuiau Sectorul Unu Stază   confortabile, sigur c ă da,  totuşi o temniţă eternă pentru băieţelul cel urât pe toată durata celor şapte (şapte erau oare?) ani ai vieţii lui. O trase de mână spre fereastra dincolo de care se vedea un crâmpei de pădure pitică din lumea lui  Este  (ascunsă acum de vălurile nopţii), unde un gard şi mai multe panouri cu inscripţii nu îngăduiau nimănui accesul  fără aprobare. Băiatul îşi lipi nasul de geam.  Afar ă, acolo, domnişoară Fellowes?  Exist ă locuri şi mai bune, locuri mai frumoase, răspunse ea tristă privindu-i sărmana feţişoară, aşa cum se  vedea din profil. Avea fruntea teşită, acoperită de smocuri de păr. La ceafă, craniul i se bomba, parcă îngreunând  capul, astfel că acesta era aplecat spre înainte, conferind întregului corp o ţinută gârbovită. Arcadele osoase 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

Asimodv Baietelul cel urat - IsaacAsimov...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online