{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Asimov - Corbii blasnzi

Asimov - Corbii blasnzi - IsaacAsimov...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov CORBII BL Â NZI  (volumul de povestiri  Î NTREBAREA FINAL Ă  – NINE TOMORROWS, 1959) De cincisprezece ani, hurrienii  îş i men ţ ineau baza pe fa ţ î ntunecat ă  a satelitului. Era un fapt f ă r ă  precedent, ceva nemaiauzit. Nici un hurrian nu visase c ă  ar fi posibil s ă   î nt â rzie at â t de mult.  Echipele de decontaminare fuseser ă  preg ă tite  ş i a ş teptau de cincisprezece ani, gata s ă  coboare prin norii radioactivi  ş i s ă   salveze ce se mai putea salva pentru supravie ţ uitori. Evident,  î n schimbul unui onorariu corespunz ă tor. Cu toate acestea, planeta se rotise de cincisprezece ori  î n jurul soarelui ei.  Î n decursul fiec ă rei revolu ţ ii, satelitul se  rotise de aproape treisprezece ori  î n jurul primarei sale. Totu ş i, r ă zboiul nuclear nu izbucnise. Î n diverse locuri de pe suprafa ţ a planetei, primatele mari dotate cu inteligen ţă  detonaser ă  bombe nucleare.  Stratosfera se  î nc ă lzise considerabil din cauza r ă m ăş i ţ elor radioactive. Nici vorb ă   î ns ă  de r ă zboi. Devi-en sperase din tot sufletul c ă  va fi  î nlocuit. Era al patrulea c ă pitan al acestei expedi ţ ii de colonizare, dac ă  putea  fi numit ă  a ş a dup ă  cincisprezece ani de anabioz ă ş i era destul de mul ţ umit c ă  va exista  ş i un al cincilea c ă pitan. Acum,  c â nd planeta natal ă  trimitea un super-administrator care s ă  evalueze personal situa ţ ia,  î nlocuirea lui nu mai putea  î nt â rzia.  Grozav! St ă tea pe suprafa ţ a Lunii  î n costumul s ă u spa ţ ial  ş i se g â ndea la cas ă , la Hurria. Bra ţ ele lungi  ş i sub ţ iri i se agitau  c â nd  ş i-o amintea, parc ă  t â njind (datorit ă  milioanelor de ani de instinct) dup ă  arborii ancestrali. Era  î nalt de numai un  metru. Prin vizorul c ăş tii, se putea distinge un chip negru  ş i zb â rcit, cu nas c ă rnos  ş i mobil, aflat exact  î n mijlocul fe ţ ei.  Prin compara ţ ie cu tenul s ă u, smocul micu ţ  al b ă rbii fine p ă rea de albea ţ a z ă pezii.  Î n partea dorsal ă  a costumului, imediat  sub talie, se z ă rea proeminen ţ î n care se odihnea confortabil codi ţ a scurt ă   ş i groas ă  a hurrienilor. Desigur, lui Devi-en nu i se p ă rea nimic anormal  î n aspectul s ă u, de ş i era con ş tient de diferen ţ a dintre hurrieni  ş alte inteligen ţ e din galaxie. Numai hurrienii erau at â t de mici; numai ei aveau cozi  ş i erau vegetarieni   numai ei   sc ă paser ă  de inevitabilul r ă zboi nuclear care distrusese toate celelalte specii inteligente cunoscute.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Asimov - Corbii blasnzi - IsaacAsimov...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online