Asimov -ds Corectorul

Asimov -ds Corectorul - IsaacAsimov...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov CORECTORUL (din volumul Povestiri cu roboţi,   The Rest of The Robots, 1964) Corporaţia de Roboţi şi Oameni Mecanici din Statele Unite, ca inculpat în proces, avea suficientă influenţă  pentru a obţine o judecată cu uşile închise, fără juriu. Universitatea de Nord-Est nici n-a încercat să împiedice asta. Membrii consiliului de administraţie ştiau  foarte bine cum ar reacţiona publicul faţă de orice chestiune ce implica purtarea incorectă a unui robot, oricât de  rare ar fi fost aceste cazuri. De asemenea, le era clar că o revoltă anti-robot putea deveni, pe negândite, o revoltă  anti-ştiinţă. Guvernul, reprezentat în acest proces de judecătorul Harlow Shane, era la fel de doritor ca toată încurcătura  să se termine în linişte. Atât Corporaţia, cât şi lumea academică, erau oameni cărora nu era bine să te împotriveşti. Judecătorul Shane spuse:  Deoarece nu sunt de fa ţă nici presa, nici publicul sau juriul, să ne formalizăm cât mai puţin, domnilor, şi  să trecem la fapte. Spunând asta, zâmbi cu răceală, probabil fără prea mare speranţă că solicitarea lui va avea vreun efect, şi îşi  trase roba ca să se aşeze mai comod. Faţa îi era potrivit de rumenă, bărbia rotundă şi moale, nasul lat, iar ochii,  deschişi la culoare şi mari. Una peste alta, nu era un chip cu prea multă măreţie judecătorească, şi el ştia asta. Barnabas H. Goodfellow , profesor de fizică la Universitatea de Nord-Est, depuse întâi jurământul,  pronunţând cuvintele obişnuite cu o expresie care îi contrazicea numele 3 . După întrebările obişnuite de început, acuzarea îşi vârî mâinile adânc în buzunare şi spuse:  Domnule profesor, c ând vi s-a adus pentru prima oară la cunoştinţă posibilitatea de a folosi robotul EZ-27  şi cum? Faţa mică şi colţuroasă a domnului profesor Goodfellow căpătă o expresie jenată, nu cu mult mai  binevoitoare decât cea precedentă. El spuse:  Avusesem unele contacte profesionale  şi câteva relaţii sociale cu dr. Alfred Lanning, directorul cercetării  de la Corporaţie. Eram înclinat să-l ascult cu oarecare bunăvoinţă când am primit o sugestie mai degrabă ciudată  din partea lui, pe trei martie anul trecut. ..  2033?  Exact,  Scuza ţi-mă pentru întrerupere. Vă rog să continuaţi. Profesorul încuviinţă cu răceală, se încruntă pentru a se concentra asupra faptelor şi începu să vorbească.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

Asimov -ds Corectorul - IsaacAsimov...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online