Asimovds - Fundatia 2 - Fundatia

Asimovds - Fundatia 2 - Fundatia - Fundaia IsaacAsimov...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Fundaţia Isaac Asimov Partea întîi PSIHOISTORICII HARI SELDON   ... n ăscut în anul ll.988 al Erei Galactice decedat în anul l2.069. Datele pot fi  calculate mai lesne în funcţie de Era Fundaţională curentă, cu 79 de ani înainte de anul l E.F. Născut într-o  familie din clasa de mijloc, pe Helicon, sectorul Arcturus (unde tatăl său, potrivit unei legende de o autenticitate  îndoielnică, a fost cultivator de tutun într-o uzină hidroponică), a dovedit de timpuriu un talent uluitor în  domeniul matematicii. Anecdotele privind capacitatea sa sînt nenumărate, deşi unele dintre ele sînt  contradictorii. Se zice că la vîrsta de doi ani ar fi. .. Fără îndoială că cele mai remarcabile contribuţii ale sale au fost în domeniul psihoistoriei. La începutul  activităţii sale, psihoistoria nu cuprindea decît un grup de axiome confuze; el a dezvoltat-o într-o ştiinţă  statistică profundă. Lucrarea de cea mai mare autoritate pe care o avem pentru detalii privitoare la viaţa sa  este biografia scrisă de Gaal Dornick, care în tinereţe îl cunoscuse pe marele matematician Hari Seldon doar  cu doi ani înainte de dispariţia sa. Povestea întîlnirii. .. ENCICLOPEDIA GALACTICA l l  Toate citatele din Enciclopedia Galactica reproduse în continuare sîm extrase din cea de-a  ll6-a ediţie publicată în l020 E.F. de Editura Enciclopedii Galactica Co. . Terminus, prin  amabilitatea editorilor. SE NUMEA GAAL DORNICK şi era un băiat simplu de la periferia Imperiului, care nu mai văzuse  planeta Trantor. Mai precis, n-o văzuse în realitate. O văzuse de multe ori pe hipervideo şi, întîmplător, în  impresionante transmisii tridimensionale care prezentau vreo încoronare imperială ori şedinţa de deschidere a  Consiliului Galactic. Cu toate că trăise toată viaţa pe mica planetă Synnax, care se rotea în jurul unei stele de la  marginea Derivei spre Albastru, nu era, vezi Doamne, cu totul rupt de civilizaţie. Pe vremea aceea, nici un  colţişor al Galaxiei nu era cu totul izolat. Existau aproximativ douăzeci şi cinci de milioane de planete locuite în Galaxie şi nici una nu datora  supunere Imperiului a cărui capitală se afla pe Trantor. A fost ultima jumătate de secol în care s-a mai putut  afirma asemenea lucru. Această călătorie era, fără îndoială, punctul culminant în viaţa tînărului savant. Mai fusese în spaţiu, aşa  încît acum făcea doar un voiaj fără prea mare însemnătate, şi nimic mai mult. Mai exact, călătorise numai pînă la  unicul satelit al Synnaxului cu scopul de a obţine date referitoare la mecanica derivei meteoriţilor, date de care 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 100

Asimovds - Fundatia 2 - Fundatia - Fundaia IsaacAsimov...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online