{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Asimovds - Fundatia 3 - Fundatia si Imperiul

Asimovds - Fundatia 3 - Fundatia si Imperiul -...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Funda ţ ia  ş i Imperiul Isaac Asimov PARTEA  Î NT Î I Generalul l Î n c ă utarea magicienilor BEL RIOSE...  Î n cariera sa relativ scurt ă , Riose  ş i-a c îş tigat titlul de „Ultima dintre figurile imperiale",  ş i pe bun ă  dreptate. Un studiu al campaniilor lui ni-l  î nf ăţ i ş eaz ă  ca pe egalul lui Peurifoy prin capacitatea  strategic ă   ş i superior acestuia prin priceperea de a folosi oamenii. Faptul c ă  s-a n ă scut  î n zilele de declin ale  Imperiuhti l-a  î mpiedicat s ă  egaleze rezultatele lui Peurifoy  î n postura de cuceritor. Cu toate acestea, a avut  ş el momentul s ă u de m ă re ţ ie c î nd, ca primul dintre Generalii Imperiului care au purtat lupte cu Funda ţ ia, a  î nfruntat-o b ă rb ă te ş te... ENCICLOPEDIA GALACTICA BEL RIOSE c ă l ă torea f ă r ă  escort ă , ceea ce, potrivit etichetei Cur ţ ii, nu era chiar recomandabil pentru  conduc ă torul flotei sta ţ ionate  î ntr-un sistem stelar  î nc ă  nestatornic de la Hotarele Imperiului Galactic. Bel Riose era  î ns ă  t î n ă ş i energic    î ndeajuns de energic pentru a fi trimis c î t mai la marginea  Universului de c ă tre o Curte lipsit ă  de sentimente  ş i animat ă  de calcule reci.  Î n plus, era  î mpins de o vie  curiozitate. Istorii ciudate  ş i greu de crezut, repetate  ş î mbog ăţ ite de fantezia a sute de oameni  ş i cunoscute  confuz de alte   mii de oameni, ridicau semne de  î ntrebare asupra adev ă rului lor, iar posibilitatea unei  confrunt ă ri militare aducea calit ăţ ile lui  î n aten ţ ia tuturora. Acest amestec era tulbur ă tor. Cobor î  din demodatul vehicul de teren pe care-l conducea  ş i ajunse la destina ţ ie: un conac lipsit de  str ă lucire. A ş tept ă . Un b ă tr î î i deschise u ş a, de ş i ochiul fotonic ce-o supraveghea era activ. Bel Riose  î i z î mbi b ă tr î nului.  S î nt Riose...  V-am recunoscut. (B ă tr î nul r ă mase  ţ eap ă n, f ă r ă  s ă - ş i exprime surpriza  î n vreun fel.) Cu ce treburi? Riose f ă cu un pas  î napoi, cu un gest de supunere.  Treburi de pace. Dac ă  s î nte ţ i Ducem Barr, v-a ş  cere  î ng ă duin ţ a de a purta o discu ţ ie. Ducem Barr se retrase  î n l ă turi  ş î n interiorul casei pere ţ ii  î ncepur ă  s ă  emit ă  lumin ă . C î nd intr ă  generalul,  casa era luminat ă  ca ziua.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern