Asimovds - Fundatia 3 - Fundatia si Imperiul

Asimovds Fundatia - Fundaţia şi Imperiul Isaac Asimov PARTEA ÎNTÎI Generalul l În căutarea magicienilor BEL RIOSE În cariera sa relativ

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Fundaţia şi Imperiul Isaac Asimov PARTEA ÎNTÎI Generalul l În căutarea magicienilor BEL RIOSE... În cariera sa relativ scurtă, Riose şi-a cîştigat titlul de „Ultima dintre figurile imperiale", şi pe bună dreptate. Un studiu al campaniilor lui ni-l înfăţişează ca pe egalul lui Peurifoy prin capacitatea strategică şi superior acestuia prin priceperea de a folosi oamenii. Faptul că s-a născut în zilele de declin ale Imperiuhti l-a împiedicat să egaleze rezultatele lui Peurifoy în postura de cuceritor. Cu toate acestea, a avut şi el momentul său de măreţie cînd, ca primul dintre Generalii Imperiului care au purtat lupte cu Fundaţia, a înfruntat-o bărbăteşte... ENCICLOPEDIA GALACTICA BEL RIOSE călătorea fără escortă, ceea ce, potrivit etichetei Curţii, nu era chiar recomandabil pentru conducătorul flotei staţionate într-un sistem stelar încă nestatornic de la Hotarele Imperiului Galactic. Bel Riose era însă tînăr şi energic ― îndeajuns de energic pentru a fi trimis cît mai la marginea Universului de către o Curte lipsită de sentimente şi animată de calcule reci. În plus, era împins de o vie curiozitate. Istorii ciudate şi greu de crezut, repetate şi îmbogăţite de fantezia a sute de oameni şi cunoscute confuz de alte mii de oameni, ridicau semne de întrebare asupra adevărului lor, iar posibilitatea unei confruntări militare aducea calităţile lui în atenţia tuturora. Acest amestec era tulburător. Coborî din demodatul vehicul de teren pe care-l conducea şi ajunse la destinaţie: un conac lipsit de strălucire. Aşteptă. Un bătrîn îi deschise uşa, deşi ochiul fotonic ce-o supraveghea era activ. Bel Riose îi zîmbi bătrînului. S ― înt Riose... V-am recunoscut. (B ― ătrînul rămase ţeapăn, fără să-şi exprime surpriza în vreun fel.) Cu ce treburi? Riose făcu un pas înapoi, cu un gest de supunere. Treburi de pace. Dac ― ă sînteţi Ducem Barr, v-aş cere îngăduinţa de a purta o discuţie. Ducem Barr se retrase în lături şi în interiorul casei pereţii începură să emită lumină. Cînd intră generalul, casa era luminată ca ziua. Atinse pereţii biroului, apoi îşi privi atent vîrful degetelor. Ave ― ţi aşa ceva pe Siwenna? Un zîmbet fugar apăru pe chipul lui Barr. Nici nu exist ― ă în altă parte, cred. Întreţin instalaţia singur, atît cît mă pricep. Trebuie să-mi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi la uşă. Sistemul automat semnalează prezenţa vizitatorilor, dar n-o mai deschide....
View Full Document

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course SSSQ 23 taught by Professor Juygfrenots during the Summer '99 term at Birzeit University.

Page1 / 102

Asimovds Fundatia - Fundaţia şi Imperiul Isaac Asimov PARTEA ÎNTÎI Generalul l În căutarea magicienilor BEL RIOSE În cariera sa relativ

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online