{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ds- Fundatia 4 - A doua fundatie

ds- Fundatia 4 - A doua fundatie - AdouaFundaie IsaacAsimov...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A doua Fundaţie Isaac Asimov PARTEA ÎNTÂI CATÂRUL ÎN CĂUTARE l DOI BĂRBAŢI ŞI CATÂRUL CATÂRUL   ... Aspectele bune ale regimului impus de Cat âr au ieşit la iveală de-abia după căderea  Primei Fundaţii. După prăbuşirea definitivă a Imperiului Galactic, Catârul a fost primul care s-a prezentat  istoriei cu un spaţiu ce se dorea într-adevăr imperial. Vechiul imperiu comercial al defunctei Fundaţii fusese  eterogen şi foarte puţin unit, în ciuda sprijinului subtil oferit de previziunile psihoistoriei. Nu se putea   compara cu „Uniunea Lumilor", bine ţinută în frâu de către Catâr, cuprinzând o zecime din volumul Galaxiei  şi o cincisprezecime din populaţia sa. În special în perioada aşa-numitei Căutări. .. ENCICLOPEDIA GALACTICA l l  Toate citatele reproduse aici din Enciclopedia Galactica Sunt extrase din Ediţia  cu nr. ll6, publicată în l020 Era Fundaţiei, de către Casa de Editură Enciclopedia  Galactică, Terminus, cu acordul editorilor. ENCICLOPEDIA are mult mai multe de spus despre Catâr şi Imperiul său, dar majoritatea sunt lucruri  care nu au legătură directă cu povestea noastră. Şi, în orice caz, sunt mult prea neinteresante pentru a ne fi de  vreun folos. În esenţă, articolul analizează condiţiile economice care au dus la ridicarea "Primului Cetăţean al  Imperiului"   titlul oficial al Cat ârului    şi consecinţele economice ale acestui eveniment. Dacă autorul paragrafului din Enciclopedie a fost vreodată mirat de rapiditatea colosală cu care Catârul s- a ridicat din neant şi a ajuns ca în numai cinci ani să stăpânească un spaţiu vast, acest lucru nu se observă. Mai  mult, dacă a fost cumva surprins de brusca încetare a expansiunii în favoarea unei consolidări a teritoriului,  pentru o perioadă de încă cinci ani, nici acest lucru nu se poate deduce. În consecinţă, vom abandona Enciclopedia şi vom căuta să ne atingem scopul mergând pe propriile  noastre căi. Ne vom ocupa de istoria Marelui Inter-Regnum   perioada scurs ă între Primul Imperiu Galactic şi  cel de-Al Doilea    începând cu sfârşitul celor cinci ani de consolidare. Din punct de vedere politic, Uniunea era liniştită. Din punct de vedere economic, era prosperă. Puţini ar fi  dorit să schimbe pacea de sub dominaţia fermă a Catarului cu haosul anterior. Lumile care cu cinci ani înainte  avuseseră de-a face cu Fundaţia poate că simţeau din când în când un regret nostalgic, dar nimic mai mult.  Aceia dintre şefii Fundaţiei care se dovediseră inutili, fuseseră omorâţi; cei utili fuseseră Convertiţi. Şi dintre cei Convertiţi, cel mai folositor era Han Pritcher, acum general de armată.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 101

ds- Fundatia 4 - A doua fundatie - AdouaFundaie IsaacAsimov...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online