Asimovds - In Marsport, fara Hilda

Asimovds - In Marsport, fara Hilda - Isaac Asimov ÎN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Isaac Asimov ÎN MARSPORT, FĂRĂ HILDA (volumul de povestiri ÎNTREBAREA FINALĂ – NINE TOMORROWS, 1959) Treaba a mers ca unsă. N-a fost nevoie de nici un aranjament. N-a trebuit să intervin cu nimic. ...Poate că tocmai de aceea ar fi trebuit să miros catastrofa. A început cu obişnuita mea lună de concediu între misiuni. Serviciul Galactic şi-a stabilit rutina: o lună de serviciu, urmată de o lună de concediu. Am ajuns în Marsport pentru cele trei zile de escală înaintea saltului spre Pământ. În mod normal, Hilda Dumnezeu s-o binecuv ― ânteze, cea mai dulce soţie din lume! m-ar fi a ― şteptat acolo şi am fi petrecut în mod plăcut; o mică avanpremieră apreciată de amândoi. Singurul necaz ar fi că Marsport este locul cel mai zurbagiu din Sistemul Solar, iar un miniinterludiu plăcut nu-şi prea găseşte locul pe-acolo. Dar cum să-i explic asta Hildei, ia spuneţi? Ei bine, de data aceasta, soacră-mea Dumnezeu s-o binecu ― vânteze (uneori) s-a ― îmbolnăvit cu numai două zile înainte ca eu să ajung în Marsport şi, în seara dinaintea amartizării, am primit o spaţiogramă de la Hilda, care mă anunţa că rămânea pe Pământ cu maică-sa şi nu mă aştepta. I-am trimis regretele pline de iubire şi urări de însănătoşire pentru mama ei, iar când am amartizat, mi-am dat seama că eram... În Marsport, fără Hilda! Vreau să înţelegeţi că asta nu-nsemna încă nimic. Era doar rama tabloului, scheletul. Acum, se punea problema liniilor şi culorilor din interiorul ramei; pielea şi carnea care să îmbrace scheletul. De aceea, am sunat-o pe Flora (cea din anumite episoade, din trecut), în care scop am închiriat o cabină video. Dă- le-ncolo de costuri; cu toată viteza înainte! Apreciasem că existau nouăzeci la sută şanse ca ea să nu fie acasă, să fie ocupată, să aibă Videofonul deconectat, ba chiar să fi murit. Era însă acasă, avea Videofonul conectat şi pe Marea Galaxie! p ― ― ărea orice, dar nu moartă. Arăta mai bine ca niciodată. Etatea n-are putere asupra ei, cum a zis nu ştiu cine, nici obiceiul nu-i poate istovi bogatul farmec. Era oare fericită să mă revadă? A chiţăit: Max!? Au trecut ani de c ― ând nu te-am mai văzut! ― Ştiu, Flora, dar asta-i situaţia dac ― ă eşti disponibilă, la ghici! Sunt în Marsport, fără Hilda!...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Asimovds - In Marsport, fara Hilda - Isaac Asimov ÎN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online