Asimov ds- Lenny

Asimov ds- Lenny - IsaacAsimov LENNY(...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov LENNY (din volumul Povestiri cu roboţi,   The Rest of The Robots, 1964) Corporaţia de Roboţi şi Oameni Mecanici din Statele Unite avea o problemă. Problema era lumea. Peter Bogert, matematician şef, era în drum spre Adunare când se întâlni cu Alfred Lanning, director de cercetare.  Lanning îşi încrunta cu furie sprâncenele albe, unindu-le şi uitându-se fix la balustrada din camera calculatoarelor. Pe podeaua de sub balcon, un grup de oameni de ambele sexe şi de diferite vârste priveau în jur cu curiozitate, în  timp ce un ghid intona un discurs dinainte pregătit despre calculatoarele din robotică.  Acest calculator pe care-l vede ţi, spuse el, este cel mai mare de acest tip din lume. Are cinci milioane trei sute de  mii de criotroni şi poate lucra simultan cu peste o sută de mii de variabile. Cu ajutorul lui, Corporaţia poate proiecta cu  precizie creierele pozitronice ale noilor modele. Cerinţele sunt introduse pe bandă, care este perforată cu ajutorul acestei claviaturi   ceva  în genul unei maşini de  scris foarte complicată sau al unei maşini de copiat, cu excepţia faptului că nu lucrează cu litere, ci cu concepte.  Enunţurile sunt defalcate în echivalenţi simbolici logici, iar aceştia, la rândul lor, sunt transformaţi în perforaţii. În mai puţin de o oră, calculatorul poate prezenta oamenilor noştri de ştiinţă un proiect de creier, care va avea toate  conexiunile pozitronice necesare pentru crearea unui robot. .. Alfred Lanning privi în sfârşit în sus şi-l observă pe celălalt:  A, Peter, spuse  el. Bogert îşi ridică mâinile pentru a-şi netezi părul negru, deja perfect neted şi lustruit. Spuse:  Nu prea pari  încântat de treaba asta, Alfred. Lanning mârâi. Ideea vizitelor cu ghid la Corporaţie era destul de nouă şi ar fi trebuit să îndeplinească două funcţii.  Pe de o parte, spunea teoria, permitea oamenilor să-i vadă pe roboţi de aproape şi să-şi înfrâneze teama aproape  instinctivă faţă de obiectele mecanice, prin obişnuinţă. Şi, pe de altă parte, ar fi trebuit să determine măcar o persoană să  aleagă cercetarea în robotică drept ocupaţie pentru o viaţă.   Ştii că nu, spuse Lanning în sfârşit. O dată pe săptămână lucrul se întrerupe. Dacă ţinem seama de orele-om  pierdute, câştigul e insuficient.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Asimov ds- Lenny - IsaacAsimov LENNY(...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online