Asimovds - Moartea unui Foy

Asimovds - Moartea unui Foy - Isaac Asimov MOARTEA UNUI...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Isaac Asimov MOARTEA UNUI FOY (din volumul Vântul schimbării, The Winds of Change, 1988) ― Pentru un Foy, era cât se poate de neobişnuit să moară pe Pământ. Aceste fiinţe reprezentau cea mai însemnată clasă socială de pe planeta lor (purtând un nume ce se pronunţa ― în măsura în care gâtlejurile pământenilor puteau scoate sunetele respective Sortibackenstret ― e) şi erau, practic, nemuritoare. Bineînţeles, fiecare Foy opta, în cele din urmă, pentru o moarte voluntară, iar acesta despre care vorbim ajunsese în faţa Marelui Prag din cauza unei nefericite poveşti de dragoste, dacă poţi numi poveste de dragoste faptul că, pentru a se reproduce, cinci indivizi trebuie să intre într-un contact mental ce durează un an. După câte se pare, Foy-ul în cauză nu reuşise să intre în contact nici după mai multe luni de încercare şi asta îi frânsese inima sau inimile, c ― ăci avea cinci....
View Full Document

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course SSSQ 23 taught by Professor Juygfrenots during the Summer '99 term at Birzeit University.

Ask a homework question - tutors are online