Asimovds - Numele meu incepe cu S

Asimovds - Numele meu incepe cu S - IsaacAsimov...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov NUMELE MEU  Î NCEPE CU "S"  (volumul de povestiri  Î NTREBAREA FINAL Ă  – NINE TOMORROWS, 1959) Marshall Zebatinsky se sim ţ ea st â njenit. Avea impresia c ă  era privit prin geamul murdar al biroului  ş i dinapoia  peretelui desp ă r ţ itor de lemn; c ă  existau ochi ce-l fixau. Nu se sim ţ ea deloc sigur pe sine  î n hainele vechi pe care le  scosese din fundul dulapului, nici la ad ă post sub borul cobor â t al unei p ă l ă rii pe care altfel n-o purta nicic â nd, nici mai  nep ă s ă tor pentru c ă - ş i l ă sase ochelarii  î n etui. Se sim ţ ea nelalocul s ă u, iar asta  î i ad â ncea cutele de pe frunte  ş i conferea o paloare suplimentar ă  chipului s ă î ntre  dou ă  v â rste. N-ar fi putut explica niciodat ă  de ce un specialist  î n fizic ă  nuclear ă  ca el ar vizita un numerolog. "Niciodat ă ", se  g â ndi. "Niciodat ă ." La naiba, nu- ş i putea explica nici m ă car sie ş i, at â t doar c ă  fusese convin ă  de so ţ ia sa. Numerologul st ă tea  î napoia unei mese vechi, cump ă rat ă  pesemne la m â na a doua. Nici o mas ă  n-ar fi putut s ă  fie  at â t de veche cu un singur proprietar. Cam acela ş i lucru s-are fi putut spune  ş i despre hainele b ă rbatului. Individul era  micu ţ   ş i oache ş ş i-l privea pe Zebatinsky cu ni ş te ochi ş ori negri, sc â nteind de vitalitate.  P â n ă  acum, n-am mai avut un fizician drept client, rosti el. Zebatinsky se  î mbujor ă  imediat.  Sper c ă -n ţ elege ţ i c ă -i vorba despre ceva foarte confiden ţ ial. Numerologul sur â se, astfel c ă  ridurile din col ţ urile gurii  ş i pielea din jurul b ă rbie se  î ntinser ă .  Toate consulta ţ iile mele sunt confiden ţ iale.  Cred c ă  ar trebui s ă  v ă  mai spun un lucru, zise Zebatinsky. Nu cred  î n numerologie  ş i nu m ă  a ş tept s ă   î ncep s ă   cred  î n ea. Dac ă  asta are vreo importan ţă , este bine s ă  mi-o spune ţ i de acum.  De ce a ţ i venit atunci?  So ţ ia mea crede c ă  dumneavoastr ă  de ţ ine ţ i ceva   nu  ş tiu ce anume. I-am promis...  ş i iat ă -m ă -s. Ridic ă  din umeri, sim ţ ind cum i se accentueaz ă  starea de stinghereal ă .  Dar ce anume c ă uta ţ i? Bani? Securitate? O via ţă  mai lung ă ? Ce? Zebatinsky t ă cu,  î n vreme ce numerologul  î l privi r ă bd ă tor, ne î ncerc â nd s ă -l zoreasc ă .
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern