Asimovds - Numele meu incepe cu S

Asimovds - Numele meu incepe cu S - IsaacAsimov...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov NUMELE MEU ÎNCEPE CU "S"  (volumul de povestiri ÎNTREBAREA FINALĂ – NINE TOMORROWS, 1959) Marshall Zebatinsky se simţea stânjenit. Avea impresia că era privit prin geamul murdar al biroului şi dinapoia  peretelui despărţitor de lemn; că existau ochi ce-l fixau. Nu se simţea deloc sigur pe sine în hainele vechi pe care le  scosese din fundul dulapului, nici la adăpost sub borul coborât al unei pălării pe care altfel n-o purta nicicând, nici mai  nepăsător pentru că-şi lăsase ochelarii în etui. Se simţea nelalocul său, iar asta îi adâncea cutele de pe frunte şi conferea o paloare suplimentară chipului său între  două vârste. N-ar fi putut explica niciodată de ce un specialist în fizică nucleară ca el ar vizita un numerolog. "Niciodată", se  gândi. "Niciodată." La naiba, nu-şi putea explica nici măcar sieşi, atât doar că fusese convină de soţia sa. Numerologul stătea înapoia unei mese vechi, cumpărată pesemne la mâna a doua. Nici o masă n-ar fi putut să fie  atât de veche cu un singur proprietar. Cam acelaşi lucru s-are fi putut spune şi despre hainele bărbatului. Individul era  micuţ şi oacheş, şi-l privea pe Zebatinsky cu nişte ochişori negri, scânteind de vitalitate.  P ână acum, n-am mai avut un fizician drept client, rosti el. Zebatinsky se îmbujoră imediat.  Sper c ă-nţelegeţi că-i vorba despre ceva foarte confidenţial. Numerologul surâse, astfel că ridurile din colţurile gurii şi pielea din jurul bărbie se întinseră.  Toate consulta ţiile mele sunt confidenţiale.  Cred c ă ar trebui să vă mai spun un lucru, zise Zebatinsky. Nu cred în numerologie şi nu mă aştept să încep să  cred în ea. Dacă asta are vreo importanţă, este bine să mi-o spuneţi de acum.  De ce a ţi venit atunci?  So ţia mea crede că dumneavoastră deţineţi ceva   nu  ştiu ce anume. I-am promis. .. şi iată-mă-s. Ridică din umeri, simţind cum i se accentuează starea de stinghereală.  Dar ce anume c ăutaţi? Bani? Securitate? O viaţă mai lungă? Ce? Zebatinsky tăcu, în vreme ce numerologul îl privi răbdător, neîncercând să-l zorească. "De fapt", se gândi fizicianul, "ce să răspund? Că am treizeci şi patru de ani şi nici un viitor?"  Doresc succes, rosti el. Doresc recunoa ştere.  O slujb
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course SSSQ 23 taught by Professor Juygfrenots during the Summer '99 term at Birzeit University.

Page1 / 8

Asimovds - Numele meu incepe cu S - IsaacAsimov...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online