Asimovds - O piatra pe cer

Asimovds - O piatra pe cer - O piatra pe cer Isaac Asimov...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
O piatra pe cer Isaac Asimov CAPITOLUL l ÎNTRE UN PAS ŞI CELĂLALT Cu două minute înainte de-a părăsi pentru totdeauna Pământul pe care-l ştia, Joseph Schwartz se plimba agale pe străzile plăcute din suburbia Chicago-ului, recitând în gând nişte versuri de Browning. Faptul ar fi părut surprinzător unui ins oarecare, fiindcă Schwartz cu greu ar fi putut trece drept genul de om care să recite din Browning. Arăta exact ceea ce era: un croitor la pensie, total lipsit de ceea ce pedanţii de azi numesc "educaţie clasică". Totuşi, firea sa iscoditoare îl îndemnase să-şi cheltuiască o bună parte din timp cu tot felul de lecturi, reuşind să-şi însuşească o spoială de cultură mai din toate şi, ajutat de o memorie neobişnuită, păstrase totul în bună rânduială. Pe când era mai tânăr, citise şi recitise poemul Rabbi ben Ezra de Browning, încât îl învăţase pe dinafară. Nu-l prea înţelesese în cea mai mare parte, dar cele trei rânduri de la început îi mergeau la inimă în ultimii ani. În această însorită dimineaţă de vară a lui 1949 le intona din nou, ascultându-le ecoul în adâncul tăcut al minţii. “Vino să îmbătrânim împreună! Încă nu am trăit ce-i mai frumos, Sfârşitul vieţii, pentru care a fost un început. .. " Schwartz simţea asta din plin. După o tinereţe frământată în Europa şi după zbuciumul primilor ani petrecuţi în Statele Unite, îi surâdea perspectiva unei bătrâneţi liniştite. Având casă şi bani puşi deoparte, îşi putea permite să se pensioneze, ceea ce şi făcuse, dealtfel. Ce griji mai puteau veni acum, când avea o soţie sănătoasă, două fete măritate şi aranjate la casele lor şi, pe deasupra, un nepoţel care să-i bucure aceşti ani frumoşi? Mai exista bomba atomică, desigur, şi tot felul de zvonuri sumbre despre un al treilea război mondial, dar Schwartz avea încredere în bunătatea naturii umane. Nu credea că va mai fi un război; că Pământul avea să mai cunoască vreodată iadul fierbinte al exploziei unui atom aruncat la mânie. Zâmbea aşadar îngăduitor copiilor ce treceau pe lângă el, urându-le în gând o călătorie rapidă şi nu prea grea de-a lungul tinereţii până la pacea celor mai frumoşi ani ce-l aşteptau pe el acum. Ridică piciorul pentru a sări peste o păpuşă de cârpe, zâmbind în părăsirea ei acolo, în mijlocul drumului, ca un copil al nimănui. Încă nu atinsese din nou pământul . .. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
În altă parte a oraşului Chicago se afla Institutul de Cercetări Nucleare. Şi aici existau poate unii care aveau teoriile lor despre bunătatea fundamentală a naturii umane, dar le era oarecum ruşine de ele, fiindcă nu se inventase încă nici un instrument de măsurare a ei. Adesea era suficient să se gândească la acest lucru, pentru a dori să cadă trăsnetul ca să împiedice natura umană (şi blestemata ingeniozitate umană) să transforme orice descoperire interesantă şi nevinovată într-o
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course SSSQ 23 taught by Professor Juygfrenots during the Summer '99 term at Birzeit University.

Page1 / 142

Asimovds - O piatra pe cer - O piatra pe cer Isaac Asimov...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online