Asimov ds- O potrivire perfecta

Asimov ds- O potrivire perfecta - IsaacAsimov...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov O POTRIVIRE PERFECTA (din volumul Vântul schimbării,   The Winds of Change, 1988) Jan Bradstone rătăcea trist printr-un nou oraş, când a fost oprit de un grup de oameni ce se îngrămădeau în faţa uşii  deschise a unui supermagazin. Primul său gând a fost să se întoarcă şi să fugă, dar nu a reuşit să-l ducă până la capăt. Fără  să vrea, fascinaţia groazei l-a atras, făcându-l să se apropie de mulţime. Pesemne că, pe faţa lui, curiozitatea îi întipărise un mare semn de întrebare, fiindcă un individ de pe margine i-a  explicat politicos ce se întâmpla.   Şah trei-D. E un joc trăsnet! Bradstone ştia cum mergeau lucrurile. De obicei, erau cinci-şase persoane care se sfătuiau la fiecare mutare, în  strădania lor de a bate calculatorul. Existau, însă, toate şansele să piardă. Şase zerouri adunate dau tot zero. Privirea sa a  prins strălucirea insuportabilă a ecranului şi ochii i s-au închis în faţa ei. S-a întors plin de amărăciune, şi abia atunci a  observat o structură improvizată, alcătuită din opt table de şah puse în echilibru una peste alta, pe picioare de lemn. Table de şah obişnuite. Piese de şah din plastic.  Ia te uit ă! a exclamat el surprins.  Nu avem cum s ă ajungem până acolo! s-a justificat tânărul de la tabla multiplă. Am construit asta ca să-i putem  urmări. Uşor, să n-o dărâmi!  Asta e pozi ţia de acum? a întrebat Bradstone.  Exact. Tipii se ceart ă de zece minute în legătură cu viitoarea mutare. Bradstone s-a uitat cu patimă la poziţie.  Dac ă mutaţi tura de la beta-B-6 la delta-B-6, căpătaţi avantaj, a sugerat el, fermecat de ceea ce vedea. Tânărul a privit cu atenţie tablele de şah.  E şti sigur?  Bine înţeles că sunt sigur. Indiferent ce-ar face calculatorul, până la urmă tot o să piardă o mutare ca să-şi apere  regina. Din nou studiu. Apoi, tânărul a strigat în direcţia mulţimii:  Hei, voi de-acolo! Un tip zice c-ar fi bine s ă săltaţi tura două nivele. Dinspre grupul din mijloc s-a auzit un oftat colectiv, iar o voce a ripostat:  M-am g ândit şi eu la asta. Alta:  M-am prins. Exist ă posibilitatea ca regina să devină vulnerabilă. Nu văzusem asta. Cel ce vorbise ultimul s-a întors apoi spre locul de unde venise sugestia.  Hei, tu! tipul care a f
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course SSSQ 23 taught by Professor Juygfrenots during the Summer '99 term at Birzeit University.

Page1 / 4

Asimov ds- O potrivire perfecta - IsaacAsimov...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online