Asimov ds- O potrivire perfecta

Asimov ds- O potrivire perfecta - IsaacAsimov...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov O POTRIVIRE PERFECTA (din volumul V â ntul schimb ă rii,   The Winds of Change, 1988) Jan Bradstone r ă t ă cea trist printr-un nou ora ş , c â nd a fost oprit de un grup de oameni ce se  î ngr ă m ă deau  î n fa ţ a u ş ii  deschise a unui supermagazin. Primul s ă u g â nd a fost s ă  se  î ntoarc ă   ş i s ă  fug ă , dar nu a reu ş it s ă -l duc ă  p â n ă  la cap ă t. F ă r ă   s ă  vrea, fascina ţ ia groazei l-a atras, f ă c â ndu-l s ă  se apropie de mul ţ ime. Pesemne c ă , pe fa ţ a lui, curiozitatea  î î ntip ă rise un mare semn de  î ntrebare, fiindc ă  un individ de pe margine i-a  explicat politicos ce se  î nt â mpla.   Ş ah trei-D. E un joc tr ă snet! Bradstone  ş tia cum mergeau lucrurile. De obicei, erau cinci- ş ase persoane care se sf ă tuiau la fiecare mutare,  î str ă dania lor de a bate calculatorul. Existau,  î ns ă , toate  ş ansele s ă  piard ă Ş ase zerouri adunate dau tot zero. Privirea sa a  prins str ă lucirea insuportabil ă  a ecranului  ş i ochii i s-au  î nchis  î n fa ţ a ei. S-a  î ntors plin de am ă r ă ciune,  ş i abia atunci a  observat o structur ă  improvizat ă , alc ă tuit ă  din opt table de  ş ah puse  î n echilibru una peste alta, pe picioare de lemn. Table de  ş ah obi ş nuite. Piese de  ş ah din plastic.  Ia te uit ă ! a exclamat el surprins.  Nu avem cum s ă  ajungem p â n ă  acolo! s-a justificat t â n ă rul de la tabla multipl ă . Am construit asta ca s ă -i putem  urm ă ri. U ş or, s ă  n-o d ă r â mi!  Asta e pozi ţ ia de acum? a  î ntrebat Bradstone.  Exact. Tipii se ceart ă  de zece minute  î n leg ă tur ă  cu viitoarea mutare. Bradstone s-a uitat cu patim ă  la pozi ţ ie.  Dac ă  muta ţ i tura de la beta-B-6 la delta-B-6, c ă p ă ta ţ i avantaj, a sugerat el, fermecat de ceea ce vedea. T â n ă rul a privit cu aten ţ ie tablele de  ş ah.  E ş ti sigur?  Bine î n ţ eles c ă  sunt sigur. Indiferent ce-ar face calculatorul, p â n ă  la urm ă  tot o s ă  piard ă  o mutare ca s ă - ş i apere  regina. Din nou studiu. Apoi, t â n ă rul a strigat  î n direc ţ ia mul ţ imii:  Hei, voi de-acolo! Un tip zice c-ar fi bine s ă  s ă lta ţ i tura dou ă  nivele. Dinspre grupul din mijloc s-a auzit un oftat colectiv, iar o voce a ripostat:  M-am g â ndit  ş i eu la asta.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern