Asimov - Pentru pasasri

Asimov - Pentru pasasri - IsaacAsimov...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov PENTRU PASĂRI (din volumul Vântul schimbării,   The Winds of Change, 1988) În ciuda faptului că era trecut bine de treizeci de ani şi avea o sănătate de fier, Charles Modine nu fusese niciodată  în spaţiu. Văzuse aşezări spaţiale la televizor şi, din când în când, citise despre ele în ziare, dar nu se încumetase niciodată  să depăşească graniţele micului său univers domestic. De fapt, spaţiul nu-l interesa. Se născuse pe Pământ şi Pământul îi era de ajuns. Când se plictisea de peisajul  cotidian şi dorea să-l schimbe, pleca pe mare. Era un navigator pasionat şi dădea dovadă de multă îndemânare în această  direcţie. De aceea, Modine a fost cuprins de o nesfârşită silă când reprezentantul Societăţii Structurilor Spaţiale i-a adus la  cunoştinţă că era necesar să părăsească planeta, ca să ducă la bun sfârşit sarcina pentru care îl angajaseră.  Bine, dar eu nu sunt un individ care s ă se dea în vânt după călătorii interplanetare! a exclamat bărbatul exasperat.  Dintotdeauna, am fost creator de modă. Ce ştiu eu despre rachete, acceleraţie, traiectorii şi alte minuni de-astea?  Suntem la curent cu faptul c ă nu ai astfel de cunoştinţe. De altfel, pentru ceea ce ai de făcut, nici nu este necesar  să fii atotştiutor. .., i-a răspuns interlocutoarea lui, uşor enervată. Femeia cu care vorbea se numea Naomi Baranova şi avea mersul ciudat şi nesigur al cuiva care petrecuse în spaţiu  un timp mai îndelungat şi căruia, acum, îi venea destul de greu să se obişnuiască din nou cu gravitaţia. Oarecum iritat, Modine a observat că hainele ei jucau rolul unui simplu acoperământ, fără a avea nici cea mai mică  notă de eleganţă. La fel de bine, femeia ar fi putut să poarte şi o prelată.  Dar de ce trebuie s ă merg pe o staţie spaţială? a întrebat-o el.  Pentru ceea ce  ştii  dumneata. Vrem să creezi ceva pentru noi.  Haine?  Aripi! Câteva clipe, Modine n-a scos o vorbă, rămânând adâncit în gânduri. Avea o frunte înaltă şi palidă, care se înroşea  puţin ori de câte ori creierul lui lucra intens. În tot cazul, aşa i se spusese.  Bine, dar n-ar fi mai potrivit s ă lucrez aici? s-a interesat el într-un târziu. Baranova a clătinat cu fermitate din cap. Părul ei avea o nuanţă de roşu închis şi era înspicat de câteva fire albe. Dar  aceste semne vestitoare ale bătrâneţii păreau să n-o intereseze.  Vrem s
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Asimov - Pentru pasasri - IsaacAsimov...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online