{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Asimov - Prima legesda

Asimov - Prima legesda - IsaacAsimov PRIMALEGE(...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov PRIMA LEGE  (din volumul Povestiri cu roboţi,   The Rest of The Robots, 1964) Mike Donovan îşi privi halba de bere goală, se simţi plictisit şi hotărî că ascultase destul. Spuse cu glas tare:  Dac ă tot vorbim de roboţi neobişnuiţi,  eu  am cunoscut odată unul care a încălcat Prima Lege, Şi pentru că aşa ceva era absolut imposibil, toţi au tăcut şi s-au întors să-l privească pe Donovan. Donovan îşi regretă imediat limbariţa şi schimbă subiectul:  Am auzit una bun ă ieri, zise el pe alt ton, despre. .. MacFarlane, aşezat pe scaun lângă Donovan, întrebă:  Vrei s ă spui că ai cunoscut un robot care a făcut rău unei fiinţe omeneşti? Doar asta însemna încălcarea Primei Legi.  Oarecum, zise Donovan. Spuneam c ă am auzit una despre. ..  Poveste şte-ne, porunci MacFarlane. Ceilalţi loviră masa cu halbele de bere. Donovan îşi dădu toată silinţa.  S-a petrecut pe Titan, acum zece ani, zise el, g ândindu-se la repezeală. Da, era în douăşcinci. Tocmai primisem  un transport de trei roboţi de tip nou, special proiectaţi pentru Titan. Erau primii de tipul MA. I-am numit Emma Unu,  Doi şi Trei. Pocni din degete să i se aducă altă bere şi-l privi lung pe chelner. Să vedem, ce a mai fost? MacFarlane spuse:  M ă ocup de robotică de o jumătate de viaţă, Mike. N-am mai auzit vreodată de numărul de serie MA.  Asta pentru c ă roboţii MA au fost scoşi din fabricaţie imediat după. .. după ce am eu de gând să vă spun. Nu ţii  minte?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Asimov - Prima legesda - IsaacAsimov PRIMALEGE(...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online