Asimov - Profesiuneaa

Asimov - Profesiuneaa - IsaacAsimov...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov PROFESIUNEA (volumul de povestiri ÎNTREBAREA FINALĂ – NINE TOMORROWS, 1959) George Platen nu-şi putea ascunde regretul din voce. Însemna atât de mult pentru el!  M âine este prima zi a lunii mai, rosti el. Olimpiada! Se întoarse pe burtă şi privi peste tăblia patului spre colegul său de cameră.  El  nu simţea la fel?  Asta  nu avea nici un  efect asupra lui? În cele aproape optsprezece luni de când se afla în Cămin, faţa lui uscăţivă se subţiase parcă şi mai mult. George  avea un chip delicat, însă privirea din ochii albaştri rămăsese intensă ca întotdeauna, iar acum se simţea o disperare în  felul în care degetele i se încleştaseră pe cuvertura patului. Colegul de cameră ridică privirea din cartea pe care o citea şi profită de ocazie ca să regleze nivelul de luminozitate  al porţiunii de perete de lângă scaunul său. Se numea Hali Omani şi era nigerian. Pielea lui ciocolatie şi trăsăturile masive  păreau special croite pentru a insufla calm, iar menţionarea Olimpiadei nu-l afectase.   Ştiu, George, încuviinţă el. George datora multe răbdării şi blândeţii lui Hali, atunci când era necesar, totuşi chiar şi răbdarea şi blândeţea  puteau fi exagerate. Era oare acesta un moment în care putea să stea indiferent, ca o statuie de abanos? Se întrebă dacă el însuşi avea să ajungă aşa după zece ani petrecuţi aici şi respinse ideea cu hotărâre. Nu! Aproape  sfidător, rosti:  Cred c-ai uitat ce-nseamn ă luna mai.  Ba-mi amintesc foarte bine ce  înseamnă, replică celălalt. Nu-nseamnă nimic! Tu ai uitat lucrul ăsta. Luna mai  nu-nseamnă nimic pentru tine, George Platen, şi   ad ăugă încetişor   nu-nseamn ă nimic pentru mine, Hali Omani.  Vin navele pentru recrut ări, insistă George. În iunie, mii şi mii de nave vor pleca, purtând milioane de bărbaţi şi  femei către orice planetă la care te poţi gândi, iar pentru tine asta nu-nseamnă nimic?  Mai pu ţin decât nimic. De fapt, ce-ai dori să fac în privinţa asta? Omani urmări cu degetul un pasaj dificil din cartea pe care o citea, mişcând neauzit din buze. George îl privea. "La naiba", se gândi el, "urlă, zbiară, poţi face lucrul ăsta! Trage-mi un picior, fă orice!" Nu dorea să fie singur în mânia lui. Nu voia să fie singurul atât de încărcat de resentimente, singurul care murea de  o moarte lentă. Parcă fusese ceva mai bine în primele săptămâni, când Universul era o cochilie micuţă de lumini şi sunete vagi 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course SSSQ 23 taught by Professor Juygfrenots during the Summer '99 term at Birzeit University.

Page1 / 25

Asimov - Profesiuneaa - IsaacAsimov...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online