lecture20

lecture20 - £505 22 LECTURE 20 GOALS 0F 7st LECTURE Shana...

Info iconThis preview shows pages 1–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: £505 22% LECTURE 20 GOALS 0F 7st LECTURE: , Shana S/mu, Shh’fibfl —S+o.17(.t ' MWFfiWcaMy 57‘ “Lb; , M/WnflaZ/Lt/ 57Lme - chmacfie/u‘cwfim 4/ mWfGWC 311% My — ahanaaémLsz/n of a/JWVLWOLK mum‘th aj T/ (#7516044!) — ConMaLW A).va Sfatt 5/7lLLS7LOL’éLflgL and’EBG 57%;ng- _ [ya/yu/LOV akmméwwém OfSfiLérK? 57‘an Spauc r6601de Shiv/dc? Camufk amC gfl/LL‘OHA/W Sammy 98 = 4wa 3 ¢[f/£o)lxo Where ¢(t,to) [SW sfafi, Warm/140% WIM/YI'X. NOR Hum“: 2:0: 9% => ZCT)=QH Vt; XCSQVL is catud W egul'hkrn'um Eon/L15 jig 766: an is SMALL é—‘> VX0613”) 1/7565?" Wu; MIL/D 75—» ZZt): @[fiflfflxo ig bow/10de 77 '3 76¢ = 6,4 is MmPLUSLfC/CL/éz 5faéCgé> xe=6n )5 S+al7LL anoC 7L0 vfjfi'fl 16:9”,1‘3 MWWM 5MB @ 3M) ai>O Wok What //7c(fa)// s Mex/p (— 0((f~fo)) //%//. NOW/f. W6 SW‘AW rafm 710, W aEm/é defm’fifim M mfmmafiy 9%be AML _ W) / [VI {/2 ( 5 7L0 dzjffwnbaél KQitafyuf/ougfz? M422» kflWrLu/VL 70 = an is «aw/77‘Mway Wan <=> ¢(t,0>—96 am 75””- (i) gem/w (I) 93:40. We" (25%)05 is CO’WSLm/aug) (D in 00AM W beul'VQWI/Lt Wat %4 Q5050) (‘5 50mm. (4:) am»: Wham : @ £1510) -¢{OJto) x0 gnu, ¢Z6JO>AG 6w fi-v‘m Win, //¢[é,o)//—>O W) £900) and: Maw/z é Mum) // // czszoflgafl MON WW1; XZt)—>e 0U) f’>ao_ ($3 rgj am‘firaaétmzrm; AWN Waat ‘69 Q3450) flaw mi {and 250 9 M £‘> 00) i6. 72;] guchVfla/‘(f 'ZIIZJO) 74? Q M ‘6 —>00 Mme 9 0 0 7(0 1? 6AA; 5 J x. 74.11;) = m- (7520) +>0 am {am act/HWowéuc’émfw WWW/ch ski/{£51 % 6,1, [QM/tank)“ Fm W1; \[m/ww‘m/a/z/L'at/zf 601/345) 0w mm mm fig gum/«(emf A) («mi/1311M sfakflé. flewWL [Mpmnfiaufl SMELL? a] 95 5/41] m (fit/jfflm 92=A7g is ‘eAC/WVISZIml 3mm iff m a/W @jemmdw) A W MW ofen aff AM/ flaw; 77 mo} (if) It is “my #0 WW4) W/mf 5 "fl—Mt) ks 0L makix in Hana) {7C me, Jrakt Mcflhix nmvwm: '1 (Aflt H W H é i p, “my” eKt é ég‘zl PLUG) ammt é 'FLJc3QVut ' [AH/(LN. \z‘m 7>K(t) am Powwow.) 9UCLL%0C[: 7),; (t) 2 “7/1 (1%)”; anCL Flt) ‘1 2:31 ?K [£3 2C); ava /(A1= -‘ max EEAUD 3 Aku'jenvaluw 0:} V0 'n 6L 0 ows S/(owm Wham 913W big/7%an, ,2: V570, JMZE>>O chWafé Oé //o(t>/é meat i/{j/O VE>O) szée>>® 9J0h%a.t lléAt/l f m6(_[/“'E>t> 17/1530. finally) S4340, all %e afiean afl ,4 ML M W OFKW [,Lf‘l' half Flat/\L) >O_ So chose eewwb anal %us //€At// é hie—Kt [Ml/mu. K=/L4.‘E>O \flws X(t> = 6M )(Co) (miV’hUS //)((t>// é lleAtll //X(o)// 5 m 4”” //)((o)// and 50 X=AK '45 WmmSAmle WALLQh (crib-7f ) 61/1 Wat/0W5 by conlm/MS’AL'VZJ. If 6d /ea57‘ one, of WI; aim/xme of A iS not MW ofen Ujlt LLQZJL flay“) kflum , (2“ = 5,; mam“ does moi 710/14. 150 0 M 75* 00~ 710$ XW‘LX is r1015 Mfmm>fialf7 57LaHL. [enotfraofj [Basalt—3E} [/NTgeA/AL STABJLrTy oz: >2:ij SHOW W/mfi WM, S7$+€Wu fizz/4X )3 in‘éMmaLH/j 8+(LMQ, 117? AM We, EVIVKLZVLB Of A GHQ, I‘VLW W /ef~t half 7am, amé Mai/[q 0/ We I'm—axis ujmv'ablug has 6L Edam b/Ock 3f 94'7")“ CWMUAW ééiwmi/l SHch 37.74% SMML and *3/50 72 = AH)? #— ?(f3u ft? = 600% +D(f)u [(16 W «guiubw'vm 6y. a] fab/what) ' be «Ac/omnwm 5mm. (26 aka») D4.) [76 bounoCed- en WC gysz‘cm 1'5 2/80 5+abCL. We (end im‘xliouf emon/L Saw/Mm is: f , Wt) =fC’H) @(+)7~)BCT)1U7~) oh + DH”) wt) 0 Now Mow/51¢, ) //B(-)// ska) //CC-)// 6 kg Me med 7‘0 S/Aoyu #140173; 76 So]; ///C(f>¢(f)T)B(T)//O(T 400 W VIP/hmf/“(é—flkz 0M = MIC/k2 400 /M. m) infinnafl Sfalmflgz Fér Sim/U; ian'mn‘C ijem) fins): C(SI—A)”E+D Ne, 1mm amt W (may mm W A Walla/m 230% y H(S> W W GWPa/MEQ and, Ohms/aka mam 0/ /U :7] (4)?) )s c-c- and 6&0) ,‘S 63. (/6. MM Say VWLf (AJB/ C) [5 Hammad) WM woe 4:: <:> Fm (QCSDB=A(A>C(L° c 1144' fl ' XFW‘S/m é———> ’g/JEO S+aéidgL je‘ %r> man/1M Mafizafim inf,de Sin/3:64.15? <=> .3180 S‘ffitbufiégb Wm 23 a QWKM Wemfim %m Wm, mwj wvsfimo. flea/19 (if) is Mimflfoflda[g Info/14,0167 SfalaQ S 34th ALTA) ham Nazi/9m 4 0. = ,1? (same) ~ Jé(s+.>zs+e>+~,‘;4s+z>(s+3> (SH) ( 5+3 )(Sfef) i (SrDCs+3>Cs+b) (46) is "BIZ—5‘0 mm}; (mate #1415 MW _ — '. , A: ‘I O O '3: C“) :5ng “We” (305 ~23 ) ' C = L I 1 I] C(LM (H) is flit mama gabm grid/A M0 an aflmmm at 3 3nd hen“, zzw : eat—MM + few-7440M} W {/0 O ons+ab(L. ham/emf) W WanW/unaflm C7(§) IS: Gm = C [SI—A)" B =[r : HF; <3 6] [no 0 5—7 0 0 0 5+6 l/IS - —L..L + .L : i— $Jf’4 é.‘ SMbCL. (H) is ’330 Shim ML Qgfi MRI/Addy SfabGL _/ Wm WM acme/Loam fa A =3 is Said 7L0 b6 Ummflwq arm 7/6) anC W03 ML dMWI‘K mm m 77; IO SIMUUICj) Sap/nay, A: 2’) g 00 O O '6 C = [1. o 1] MW (3 = L 5+4 G > 6 (Sflysrb) Agni/L) Wu; is 3150 Sfabét [70% {at infernal sfabfia. Here) 710 A=3 is SaLoC 7‘0 56 urooéwvabm W made @600? W i For %m«vmg4nj mot/nag M K ’10 wnmflfm awn WM. «07¢an of/ AH) and ship/954,. Fm/ mam/Le) cow/Mafia: —) eZt ; AKAL1)3:§-/)-lf O *I now Solvz (n- xlt) s+am¢m m Xo=[o M ,] xzm>:e% 76, (t>='—/x, (+>+ QZt-YLIT). ‘9 x x/(Jc) ; fe'“’T>e’ 0L? 0 Jo = Q—t 0 AH): Qt‘e-t 2. ——>00 wot—>00. V675 V’me M We nm‘abét CW WNHW Mjem/aw (4 A55) can 710% W 0J9on 87%} i My '. AHi); [WI/L Q'VOk/(D oj Ad) warm/fl) flown ff ACAC€3>é7L4<O er/IQ %4 9n 18 Mpmmwaltj SMELL. l2 OGAHJx ,P‘mif Comm'okm a WUAM W7C) =~ 17x V670 = {Ty—r «T96 .— 9U ATt+>9<+~xTAwa => VC‘XUCD é VCXLo>) 8’2/“19 =¢> //x (ml/7' 5 //’x to)”; 6"2/“t => ///ut)// 5—- //7<(o)}/ Q/V‘Lt' 2 Ram» é—A <0 wee/R and //A(t)// es 3&4 e swam Moog/k. (m a 0% gum/MK cw isa MWJZQ 540/06 wars/L) CW2 l3 14 Art equiva/eme 7tm‘ljjfar {,2 WMJ #4508 0% )2=_AX: \Tl’WJOYéVVL [Lyalminov CowoLq—‘mfm Shhwg of x=Ax] ConS/{OLULW max-«ix aqua .m (as) ATP—r PA = -Q. \We, to‘ua\]>{m 0*) has 0L. Uraciut SOIU‘HM 7747130. [Non—3: a mawtru'x i5 zosHh/e dejmih / all ofifi mamvaluw re, SAL/{cw 3410+ Wan mo] gem/Lark: Etiuotfium (at) 1‘5 C¢ZW%((CjW‘-’nov ain’uaWo/m,” 7L0ch (New ambj from/W “if” OClIYCC\7L0t/b:> OmichW fonfil‘m VOL) 2 WK» E VOL) = XTPX. .- Cijen Q‘QT>O) Let ’1'): P730 [yew SONY-1m +0 ATP-rmhez. (gecmse 7): 773 O ) m m //><H2 g Wx) é Mum MHZ Nam), 7Lak€ %@ den/WWW, MIWL FUMQLC—t ‘fo V00 Man/Lj (my Waj'mforj of X=AXt \Hx): XTPX + WM = [XTATJPX+ XTPXAX] : )(TIATPHWUX = ~><T 61X Mayo) [Mum //></IZ é XT62>< é _/\vm'n AW 07) (33 )‘Yltgfl—vcfl-{MJ N8, 305 —AM<GD mm ma 6 Wmfi , $20 2 2 film/den) .t Amm (P) é Arno“ (P) X0” 6/ ;;"’“X’LP: -_L AMMGD \flMJS) 4 AMGXCP) e 1m)t.HXGH 1’5 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

lecture20 - £505 22 LECTURE 20 GOALS 0F 7st LECTURE Shana...

This preview shows document pages 1 - 15. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online