!C�I �ẶT T�NH Y�U MMVB4

!C�I �ẶT T�NH Y�U MMVB4 - CI T TNH YU...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CÀI Đ T TÌNH YÊU MMVB4 MMVB4 (DV): Tôi có th giúp gì cho U? HOC VIEN (KH): Tôi đã suy nghĩ k và quy t đ nh cài đ t TÌNH ế ị YÊU. Tôi ph i làm gì đây. DV: Tr c tiên U ph i m r ng TRÁI TIM mình. U bi t TRÁI TIM ướ ở ộ ế c a U hi n n m đâu ch ? ằ ở KH: Tôi bi t. Nh ng trong trái tim tôi đã có vài ch ng trình ế ư ươ đang ho t đ ng. Đ tôi xem nào! V T TH NG LÒNG này, T ạ ộ ƯƠ TY này, r i H N THÙ và OÁN GI N n a. DV: Không sao, th a U. TÌNH YÊU s d n xóa đi V T TH NG ư ẽ ầ ƯƠ LÒNG. Th c ra ch ng trình cũ này v n còn n m trong b nh ươ c a U, nh ng nó s không c n tr ho t đ ng c a các ch ng ư ạ ộ ươ trình khác. V ph n T TY, xin U ch lo. TÌNH YÊU s chép n i dung T TIN đè lên nó. Tuy nhiên, U bu c ph i xóa đi H N THÙ và OÁN GI N, b i chúng c n tr TÌNH YÊU ho t đ ng bình
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

!C�I �ẶT T�NH Y�U MMVB4 - CI T TNH YU...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online