{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

00-Loi hua va niem tin - anh c gip ti vo nm 1989 ti armenia...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
anh có giúp tôi ? vào năm 1989 t i armenia có m t tr n đ ng đ t l n(8,2 đ ấ ớ richter) đã san b ng toàn b đ t n c và gi t h i h n 30 ngàn ộ ấ ướ ế ạ ơ ng i ch trong vòng b n phút. ườ gi a khung c nh ho ng lo n đó , m t ng i cha v i ch y đ n ườ ế tr ng h c mà con ông ta theo h c . ...toà nhà tr c kia là ườ ướ tr ng h c nay ch còn là đ ng g ch v n ,đ nát. .. ườ sau c n s c , ông nh l i l i h a v i con mình: ơ ớ ạ ờ ứ "cho dù chuy n gì x y ra đi chăng n a , cha s luôn bên con! " Và n c m t ướ ông l i trào ra.Bây gi nhìn vào đ ng đ nát tr c đây là tr ng ướ ườ h c thì không còn hi v ng , nh ng trong đ u ông l i không th ư xoá đi l i h a v i con, và ông đã hành đ ng theo nh ng gì mà ờ ứ trái tim ông mách b o . ông c nh l i c a hành lang mà ông v n đ a con đi h c m i
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

00-Loi hua va niem tin - anh c gip ti vo nm 1989 ti armenia...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online