{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

angbbnhrtnng. dymtgimibuichiu.Trongphngchcmimtcas .Ngi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Trong một căn phòng ở bệnh viện có hai người đàn ông lớn tuổi  đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi  dậy một giờ mỗi buổi chiều. Trong phòng chỉ có mỗi một cửa sổ  nhìn ra bên ngoài lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người  thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi  lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất  nhiều. Họ kể cho nhau nghe về vợ con, gia đình, công việc, về  cuộc sống của họ trong quân ngũ và cả về nơi họ đã đi nghỉ  mát.Vào mỗi buổi chiều khi người đàn ông có giường bên cạnh  cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình  nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai  dần dần chỉ sống bằng những khoảng một tiếng, khi mà cuộc  sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn  bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

angbbnhrtnng. dymtgimibuichiu.Trongphngchcmimtcas .Ngi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online