1-Bi lac - - Chc chn l thng b kia b lc - Ngi ph n ni . -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
- Ch c ch n là th ng bé kia b l c - Ng i ph n nói . ị ạ ườ ụ ữ - Ch y ra h i nó xem - Ng i khác đáp l i . ườ Tôi cũng có th ch c ch n nh th , vì ch nhìn vào m t nó là ư ế bi t ngay . H n b n cũng t ng tr i qua tr ng h p đó . Tôi cũng ế ườ v y . Không ch h i nh mà c khi là ng i l n . ỉ ồ ườ ớ Tôi không nói t i v m t ng ng n mà chúng ta th hi n khi ớ ẻ ặ ơ ể ệ chúng ta không bi t mình đang đâu và cũng không bi t h i ai . ế ế Mà tôi nói t i c m giác s hãi , h t ho ng khi m t mình mà ớ ả ở ộ không bi t mình đâu . ế Đ a tr đó trông đúng nh th ! ư ế Nó đ ng tr tr i nhìn loanh quanh xem có khuôn m t nào quen ơ ọ thu c không . Nó đang gi a ranh gi i c a vi c “R i s n ở ữ ớ ủ ồ ẽ ổ thôi” và “Hu hu … ch t m t !”. ế Khi 2 ng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online