2 - C mt ngi n ng yu thch m thut. ng ta say m n mc gn nh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Có m t ng i đàn ông yêu thích m thu t. Ông ta say mê đ n ườ ế m c g n nh s ng vì ni m say mê c a mình. S u t p tranh là ư ố ư ậ m c tiêu c đ i c a ông. Ông làm vi c r t chăm ch đ dành ả ờ ủ ệ ấ ỉ ể ti n ti t ki m nh m mua thêm các tác ph m h i h a cho b s u ế ộ ọ ộ ư t p c a mình. Ông mua r t nhi u tác ph m c a các h a s n i ỹ ổ ti ng. ế Ng i đàn ông này đã góa v . Ông ch có m t ng i con trai. ườ ườ Ông đã truy n l i cho con mình ni m say mê s u t m đó. Ông ề ạ ư ầ r t t hào v con trai c a mình khi anh ta cũng tr thành m t ấ ự nhà s u t m n i ti ng nh ông. ư ầ ổ ế ư M t th i gian sau, đ t n c b ng có chi n tranh. Ng i con trai, ấ ướ ế ườ cũng nh m i thanh niên khác, lên đ ng tòng quân. Và sau ư ọ ườ m t th i gian thì câu chuy n x y ra. .. M t hôm, ng i cha nh n đ c m t lá th thông báo r ng ườ ượ ư ng i con đã m t tích khi đang làm nhi m v . Ng i cha đau ườ ườ kh đ n t t cùng. Th t là kh ng khi p khi ng i cha không th ổ ế ộ ế ườ bi t đ c đi u gì đang x y ra v i con mình. ế ượ Vài tu n sau ông nh n đ c m t lá th n a. Lá th này báo v i ượ ư ữ ư ông r ng con ông đã hy sinh khi làm nhi m v . Ông g n nh ư ch t đi m t n a ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 3

2 - C mt ngi n ng yu thch m thut. ng ta say m n mc gn nh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online