3 - Mt cu b mi m tham d bui hp ph huynh u tin trng tiu hc....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M t c u bé m i m tham d bu i h p ph huynh đ u ộ ậ ổ ọ tiên tr ng ti u h c. Đi u c u bé s đã thành s th t, ở ườ m c u bé nh n l i. Đây là l n đ u tiên b n bè và giáo ẹ ậ ậ ờ viên ch nhi m g p m c u bé và c u r t x u h v v ẹ ậ ấ ấ ổ ề ẻ b ngoài c a m mình. M c dù cũng là m t ng i ph ườ n đ p, có m t v t s o l n che g n toàn b m t bên ữ ẹ ộ ế ẹ ớ ộ ặ ph i c a cô. C u bé không bao gi mu n h i m mình ả ủ t i sao b v t s o l n v y. ị ế ẹ ớ Vào bu i h p m t, m i ng i có n t ng r t đ p v s ổ ọ ườ ượ ề ự d u dàng và v đ p t nhiên c a ng i m m c cho v t ẻ ẹ ườ ẹ ặ ế s o đ p vào m t, nh ng c u bé v n x u h và gi u ư mình vào m t góc tránh m t m i ng i. đó, c u bé
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online