{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

4 - Vo mt bui chiu ch nht nng vng m p ti Oklahoma City...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vào m t bu i chi u ch nh t n ng vàng m áp t i Oklahoma City, Bobby Lewis, m t ng i cha ườ tuy t v i, đ a hai đ a con trai nh đi đ n sân ư ế ch i thi u nhi. Anh đ n qu y bán vé và h i "Giá ơ ế ế vé bao nhiêu v y anh?" Ng i bán vé tr l i "Ba đô cho anh và ba đô ườ ả ờ cho tr em trên sáu tu i. N u mà bé nào b ng ế ho c d i sáu tu i thì vào c a t do. Các con ướ c a anh bao nhiêu tu i r i?" Bobby tr l i "Bé này 3 tu i và bé này 7 tu i, ả ờ v y tôi ph i tr cho anh 6 đô." Ng i bán vé kêu lên "Anh trúng x s hay sao? ườ N u anh nói đ a con l
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}